Misja, wartości, dobre praktyki

MISJA

Misją Fundacji Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress jest realizacja przedsięwzięć wspierających osoby fizyczne i przedsiębiorstwa poprzez dostarczanie usług doradczych i szkoleniowych wysokiej jakości. Dzielimy się rzetelną i sprawdzoną wiedzą, popartą wieloletnim doświadczeniem i praktyką.

 

WARTOŚCI

Wartościami którymi kieruje się Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress w relacji z klientami i partnerami są:

Innowacyjność - tworzymy nowe usługi, produkty, procesy zachowując ich unikalne dobre wartości

Niestandardowość – stosujemy niekonwencjonalne metody realizacji naszych celów i pomysłów

Kompetencje – wdrażamy rozwiązania doskonalące własną kadrę i kadry naszych klientów

Uprzejmość - nic nas nie kosztuje, a jest inwestycją na przyszłość

Bystrość - szybko podejmujemy działania w powierzonych nam sprawach

Ambicja – dążymy do rozwoju pamiętając o potrzebach i wartościach drugiej osoby

Talent - dostrzegamy w każdym człowieku jego największe zalety i zdolności

Otwartość - jesteśmy otwarci na potrzeby klientów, opracowując dla nich indywidualne rozwiązania

Rozwój - stale podnosimy swoje kompetencje, dostosowujemy ofertę i procesy do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, umożliwiając rozwój naszych klientów

 

DOBRE PRAKTYKI

Dbając o najwyższą jakość usług Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress obecnie wdraża Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jest to trenerska dezyderata opisująca dobre praktyki i zachowania dopuszczalne z punktu widzenia jak najszerszej reprezentacji firm szkoleniowych, jak również i obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska tych firm, ochrony żywotnych interesów branży szkoleniowej – zarówno aktualnych i przyszłych. Kodeks stwarza znakomite przesłanki do przejrzystych działań w szkoleniach a przez to wzmocnienia rangi zawodu trenera.

Dbając o najwyższą jakość usług stosujemy Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, które są elementem pierwszego Polsce, regionalnego systemu zapewniania jakości usług szkoleniowych, tworzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

STANDARDY WYMAGAŃ DLA TRENERÓW/EK
Każde z oferowanych przez nas szkoleń:

 • Jest objęte nadzorem KIEROWNIKA/CZKI MERYTORYCZNEGO/EJ: osoby zatrudnionej lub stale współpracującej z instytucją i odpowiedzialnej za zapewnienie rzetelności treści i adekwatnych do celów metod pracy (funkcja ta może być pełniona przez osobę prowadzącą szkolenie).
  Osoba ta musi spełniać łącznie następujące warunki:
  – posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiednim do tematyki nadzorowanych szkoleń LUB zrealizowała w tym zakresie 300 godzin szkoleń lub doradztwa
  – dysponuje wykształceniem (np. wyższe wykształcenie kierunkowe, specjalistyczne kursy i studia podyplomowe, właściwe dla dziedziny certyfikaty i uprawnienia) w zakresie odpowiednim do tematyki szkolenia
 • Realizowane jest przez TRENERA/KĘ, który spełnia co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków:
  – ukończył trwający min. 60 godzin kurs dydaktyczny lub przygotowujący kształcenia dorosłych, tj. służący rozwojowi kompetencji zbliżonych do następujących: rozumienie sytuacji uczących się dorosłych, definiowanie celów edukacyjnych, projektowanie programu szkolenia, klarowne prezentowanie wiedzy, stosowanie aktywizujących metod nauczania,
  – dysponuje przyznanym przez zewnętrzną instytucję certyfikatem potwierdzającym posiadanie kompetencji zbliżonych do wymienionych powyżej
  – posiada 750 godzin doświadczenia w zakresie edukacji osób dorosłych
  – posiada specjalistyczne wykształcenie i min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie oraz prowadzi kształcenie wyłącznie w formie wykładowej.

 

Ponadto:
– Podejmujemy się wykonania jedynie takich szkoleń, do których przeprowadzenia możemy zapewnić kompetencje i zagwarantować profesjonalizm dostarczanych przez siebie rozwiązań, trenerów, metod i narzędzi
– Wykonując usługę szkoleniową kierujemy się interesem i dobrem Klienta oraz uczestników/czek szkolenia
– Prezentujemy trenerów podając ich doświadczenie, kompetencje, wykształcenie
– Formułujemy cele, działania, prezentuje efekty realne i możliwe do osiągnięcia na szkoleniu
– Starannie dobieramy miejsce szkolenia
– Informujemy o sukcesach w dziale Aktualności
– Umożliwiamy udział bezpłatny w szkoleniach np. pracownikom hospicjów
– Promujemy ofertę i fundusze na portalu społecznościowym Facebook
– Ciągle podnosimy swoją wiedzę
– Rzetelnie przedstawiamy Klientowi warunki wykonania usługi, w tym regulamin i procedurę reklamacji