Szkolenie „Zamówienia publiczne 2017 i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich”

Terminy Miasto Miejsce Status
 Kalendarz szkoleń w trakcie przygotowania.  
 

Cena szkolenia trwającego 8h: 350,00 zł netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT)

Trener: Mirosław Ciołek (sylwetka trenera)

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie kierujemy do osób sprawujących nadzór nad zamówieniami publicznymi, a także pracowników zajmujących się realizacją zamówień w projektach UE. Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście nowej perspektywy. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

– Aktualny stan prawny w świetle nowelizacji, wraz z planowanymi zmianami,
– Ocena prawidłowości określania wartości szacunkowej zamówienia,
– Ocena wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego,
– Opis przedmiotu zamówienia w kontekście wymogów Komisji Europejskiej,
– Warunki udziału w postępowaniu,
– Weryfikacja złożonych dokumentów oraz przesłanki wykluczenia Wykonawcy,
– Wymogi w zakresie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej,
– Zasady udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 € netto, wraz z obowiązkami i uprawnieniami Zamawiającego,
– Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – nowe narzędzie.

PROGRAM SZKOLENIA

Rejestracja

I Akty prawne w zakresie udzielania zamówień publicznych współfinasowanych ze środków UE

– dyrektywy i komunikaty KE dot. prawa wspólnotowego

– Prawo Zamówień Publicznych i rozporządzenia wykonawcze

– Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

– Wewnętrzne procedury udzielania zamówień

– Zalecenia Ministerstwa Rozwoju, UZP i innych instytucji zarządzających

II Zasady udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów

III Szacowanie wartości przy dostawach, usługach i robotach budowlanych

IV Zamówienia poniżej 30 000 – rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności

– Omówienie zmian w wytycznych MR, szacowanie wartości, podział na części

– wybór oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności, tryby w zal. od kwoty

– Portal Baza Konkurencyjności, upublicznianie postępowania, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu, konflikt interesów, kary umowne, protokół

– Studium przypadku, przegląd zapytań ofertowych, dobre i złe praktyki Zamawiających

V Zamówienia powyżej 30 000 – PZP

– przetarg nieograniczony jako podstawowy tryb udzielania zamówienia publicznego w ramach projektu unijnego, przesłanki stosowania trybów niekonkurencyjnych

– uproszczenia dla usług nie priorytetowych

– warunki stawiane wykonawcom, kryteria oceny ofert

– uzupełnienia dokumentacji ofertowej w trakcie badania ofert, zakres omyłek w ofercie

– przesłanki wykluczenia wykonawców

– przesłanki odrzucenia oferty

– rozstrzygnięcie postępowania, protokół, dokumentacja

VI Obowiązek i zasady stosowania klauzul społecznych

Dyskusja i konsultacje

Metody:

 • Wykład
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Wymiana doświadczeń

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • nielimitowany dostęp do zamkniętej i płatnej BAZY WIEDZY – aktualnych informacji zw. z tematyką szkolenia wspierających dalsze samodzielne uczenie
 • przerwę kawową,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kontakt: szkolenia@inkubatorprogress.pl 661 884 278

Formularz zgłoszeniowy Warunki uczestnictwa Opinie/Referencje Rabaty

Z naszych usług skorzystali: