Szkolenie „Jak wygrywać przetargi i zapytania ofertowe?”

Terminy Miasto Miejsce Status
21.09.2017 r. od 10.00 do 16.30 Warszawa Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A
zmiana miejsca: sala szkoleniowa Hello Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 81 lok 7.10 piętro 7 (Budynek CENTRAL TOWER (dawniej ORCO))
Termin potwierdzony! Trwa rekrutacja!

Cena szkolenia trwającego 8h: 350,00 zł netto (+ 23% VAT) = 430,50 brutto (zobacz rabaty)

Trener: Mirosław Ciołek (sylwetka trenera)

Formularz zgłoszeniowy

Przetargi i zapytania ofertowe to pewnego rodzaju konkurs na najlepszą ofertę. Co zrobić, aby zwyciężyć nad konkurencją i wygrać przetarg lub zapytanie ofertowe? Jak zdobyć intratny kontrakt? Jak zdobywać zamówienia publiczne? Najlepiej rozpocząć od poznania Prawa Zamówień Publicznych oraz Rozporządzeń i Wytycznych regulujących te kwestie. Na szkoleniu robimy to w sposób przestępny, językiem biznesowym, nie prawniczym. Dzielimy się długoletnim doświadczeniem zdobytym u Zamawiających (ogłaszając zapytania/przetargi) oraz własnym startując w zapytaniach i przetargach.

Na szkolenie zapraszamy wykonawców i dostawców ubiegających się lub planujących ubiegać się o zamówienia publiczne, pracowników działów sprzedaży przygotowujących oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych. Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście znowelizowanej ustawy PZP. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

– Aktualny stan prawny w świetle nowelizacji, wraz z planowanymi zmianami dla przetargów (pow. 30 000 euro) i zapytań ofertowych (pon. 30 000 euro),
– Ocena potencjału wykonawcy,
– Ocena czy startuję w danym przetargu, zapytaniu ofertowym,
– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – co tam znajdę,
– Opis przedmiotu zamówienia – na co zwrócić szczególną uwagę,
– Warunki udziału w postępowaniu, wykluczanie wykonawcy, zapobieganie „uprzywilejowaniu/ustawianiu” przetargu
– Prawa i obowiązki wykonawcy,
– Weryfikacja złożonych dokumentów oraz przesłanki wykluczenia wykonawcy,
– Wymogi w zakresie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej,
– Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – nowe narzędzie.
– Co to jest nowa procedura odwrócona,
– Obowiązki Wykonawcy np. dotyczące pracowników i umów o pracę,
– Poszerzony katalog odwołań,
– Najczęściej popełniane błędy.

Cel szkolenia:

Uczestnik/czka szkolenia nabędzie umiejętność wyszukiwania, analizy przetargów i zamówień publicznych w celu przygotowania najkorzystniejszej i bezbłędnej oferty.

Program szkolenia:

Rejestracja

I Akty prawne w zakresie udzielania zamówień publicznych

– dyrektywy i komunikaty KE dot. prawa wspólnotowego

– Prawo Zamówień Publicznych i rozporządzenia wykonawcze

– Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

II Zasady udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów

– uczciwa konkurencja, równe traktowanie, bezstronność, obiektywizm, jawność, pisemność

III Wyszukiwanie przetargów, analiza dokumentacji, przygotowanie oferty WARSZTAT

IV Zamówienia poniżej 30 000 – rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności

– Omówienie zapytań ofertowych finansowanych ze środków PL oraz w projektach UE

– wybór oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności, tryby w zależności od kwoty

– Portal Baza Konkurencyjności, upublicznianie postępowania, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu, konflikt interesów, kary umowne, protokół

– Studium przypadku, przegląd zapytań ofertowych, dobre i złe praktyki Zamawiających

V Zamówienia powyżej 30 000 – PZP

– przetarg nieograniczony jako podstawowy tryb udzielania zamówienia publicznego,

– uproszczenia dla usług nie priorytetowych

– Termin złożenia, związanie ofertą, otwarcie ofert, protokół z otwarcia, odrzucenie oferty, rażąco niska cena,  zawiadomienia, unieważnienie postępowania

– Opis przedmiotu zamówienia (plan zamówień publicznych. obowiązki Wykonawcy, kwestionowanie zapisów OPZ)

– warunki stawiane wykonawcom, kryteria oceny ofert

– uzupełnienia dokumentacji ofertowej w trakcie badania ofert, zakres omyłek w ofercie

– przesłanki wykluczenia wykonawców

– rozstrzygnięcie postępowania, zawarcie umowy z Wykonawcą

VI Środki ochrony prawnej

– odwołanie do KIO, skarga do sądu

Dyskusja i konsultacje

 

Wymiar godzinowy:

BLOK 1 Rozpoczęcie 10.00, zakończenie 12.00 PRZERWA: 15 minut 12.00-12.15
BLOK 2 Rozpoczęcie 12.15, zakończenie 14.15 PRZERWA: 15 minut 14.00-14.15
BLOK 3 Rozpoczęcie 14.30, zakończenie 16.30

Metody:

 • Warsztaty
 • Wykład
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Wymiana doświadczeń

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • nielimitowany dostęp do zamkniętej i płatnej BAZY WIEDZY – aktualnych informacji zw. z tematyką szkolenia wspierających dalsze samodzielne uczenie
 • przerwę kawową,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie. Jesteśmy wpisani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod nr. 2.06/00107/2013. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kontakt: szkolenia@inkubatorprogress.pl 504 864 154

Formularz zgłoszeniowy Warunki uczestnictwa Opinie/Referencje Rabaty

Z naszych usług skorzystali: