O inkubatorze

Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress jest nowoczesną instytucją zorientowaną na ścisłą współpracę z partnerami biznesowymi, zainteresowanymi rozwojem zawodowym.

Oferujemy szkolenia specjalistyczne, dotyczące prawa pracy, rachunkowości, informatyki, finansowania biznesu.

Promujemy ideę przedsiębiorczości wśród ludzi ambitnych i kreatywnych. Umożliwiamy osobom rozpoczęcie samodzielnej, legalnej działalności gospodarczej poprzez proces inkubacji. Udzielamy pomocy wszelkim podmiotom prawa (również już istniejącym) w realizacji przedsięwzięć gospodarczych.

Posiadamy certyfikat i jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Dbając o najwyższą jakość usług Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress obecnie wdraża Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jest to trenerska dezyderata opisująca dobre praktyki i zachowania dopuszczalne z punktu widzenia jak najszerszej reprezentacji firm szkoleniowych, jak również i obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska tych firm, ochrony żywotnych interesów branży szkoleniowej – zarówno aktualnych i przyszłych. Kodeks stwarza znakomite przesłanki do przejrzystych działań w szkoleniach a przez to wzmocnienia rangi zawodu trenera.

Dbając o najwyższą jakość usług stosujemy Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, które są elementem pierwszego Polsce, regionalnego systemu zapewniania jakości usług szkoleniowych, tworzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Cele statutowe fundacji:

 1. Promowanie idei przedsiębiorczości, w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki.
 2. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa ludzi młodych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 3. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 4. Propagowanie efektywnego wykorzystywania funduszy europejskich na rzecz rozwoju regionów.
 5. Doskonalenie kwalifikacji osób prowadzących bądź zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.
 6. Pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej działalności.
 7. Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i sztuki.
 8. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Udzielanie pomocy osobom fizycznym w tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz udzielanie pomocy wszelkim podmiotom prawa w realizacji przedsięwzięć gospodarczych, poprzez prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości na zasadach określonych w regulaminie inkubatorów i w obowiązujących przepisach.
 2. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 3. Działalność szkoleniową, oświatową, edukacyjną w szczególności organizowanie lub prowadzenie kursów, szkoleń, targów, konferencji, seminariów służących gromadzeniu i przekazywaniu wiedzy oraz propagowaniu idei, celów Fundacji.
 4. Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego, pomoc przy przekwalifikowaniu i zdobyciu nowych umiejętności zawodowych wśród dorosłych, w szczególności studentów i absolwentów studiów.
 5. Działalność wydawniczą w szczególności publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów.
 6. Udzielanie pomocy przedsiębiorcom, osobom fizycznym w pozyskiwaniu funduszy unijnych w szczególności poprzez konsulting, poradnictwo, informowanie i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie.
 7. Prowadzenie działalności doradczej dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a także osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.
 8. Działalność badawczą w szczególności prowadzenie ekspertyz, analiz.
 9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 10. Zapewnienie dostępu do sieci inkubatorów przedsiębiorczości oraz inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.
 11. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych Fundacji od instytucji oraz z funduszy krajowych i zagranicznych.
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z celami fundacji.

Fundacja zarejestrowana jest w KRS pod numerem 0000627901, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut fundacji dostępny w siedzibie Inkubatora.