Formularz zgłoszeniowy

1. Wybierz termin szkolenia z listy

2. Uczestnik/czka szkolenia

1. Imię i nazwisko: e-mail: tel.:
cena:
rabat:
2. Imię i nazwisko: e-mail: tel.:
cena:
rabat:
3. Imię i nazwisko: e-mail: tel.:
cena:
rabat:
[dodaj uczestnika]

Suma do zapłaty: 0

3. Osoba zgłaszająca

Imię i nazwisko: e-mail:
tel.: stanowisko:

4. Dane do faktury

Nazwa: NIP:
nr:
kod pocztowy: miejscowość:

5. Uwagi do organizatora

6. Metoda płatności


Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza online.
2. Formularz zgłoszeniowy ma formę umowy pomiędzy powyższą firmą/osobą, a Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress.
3. Zamawiający otrzyma e-mailem potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranego szkolenia.
4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie w terminie 3 dni od zgłoszenia uczestnictwa. Nie wpłacenie nie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
5. Faktura VAT zostanie wystawiona i przekazana Państwu w dniu szkolenia, lub przesłana do Państwa po zakończeniu szkolenia.
6. Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest e-mailem lub faksem nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po upływie ww. terminu skutkuje obowiązkiem pokrycia pełnej opłaty za szkolenie. Zamiast zgłoszonej osoby uczestniczyć może inny pracownik firmy. Nie odwołanie zgłoszenia, nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących szkolenia.
8. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn Organizatora i niezależnych od Organizatora – kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie bezzwłocznie zwrócona.

Upoważniam Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress do wystawienia faktury bez podpisu.