Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

1. Wybierz termin szkolenia z listy

2. Uczestnik/czka szkolenia

1. Imię i nazwisko: e-mail: tel.:
cena:
rabat:
2. Imię i nazwisko: e-mail: tel.:
cena:
rabat:
3. Imię i nazwisko: e-mail: tel.:
cena:
rabat:
[dodaj uczestnika]

Suma do zapłaty: 0

3. Osoba zgłaszająca

Imię i nazwisko: e-mail:
tel.: stanowisko:

4. Dane do faktury

Nazwa: NIP:
nr:
kod pocztowy: miejscowość:
Odbiorca (nieobowiązkowe):

5. Uwagi do organizatora lub w przypadku szkolenia online adres do wysyłki materiałów pocztą, jeżeli inny niż dane do faktury

6. Metoda płatności


Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza online.
2. Formularz zgłoszeniowy ma formę umowy pomiędzy powyższą firmą/osobą, a Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress.
3. Zamawiający otrzyma e-mailem potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranego szkolenia.
4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie w terminie 3 dni od zgłoszenia uczestnictwa. Nie wpłacenie nie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
5. Faktura VAT zostanie wystawiona i przekazana Państwu w dniu szkolenia, lub przesłana do Państwa po zakończeniu szkolenia.
6. Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest e-mailem lub faksem nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po upływie ww. terminu skutkuje obowiązkiem pokrycia pełnej opłaty za szkolenie. Zamiast zgłoszonej osoby uczestniczyć może inny pracownik firmy. Nie odwołanie zgłoszenia, nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących szkolenia.
8. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn Organizatora i niezależnych od Organizatora – kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie bezzwłocznie zwrócona.

Upoważniam Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress do wystawienia faktury bez podpisu.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozp. PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2018 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress, ul. Sienkiewicza 79, 23-100 Bychawa. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail kontakt@inkubatorprogress.pl lub na adres siedziby.
2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
a) wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. RODO w związku z przepisami podatkowymi),
c) ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO),
e) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

3. Odbiorcami Twoich danych mogą być:
a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
c) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską i banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
d) organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 2:
a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy - zamówienia.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

ROZWIŃ ↓


MASZ PYTANIA?

Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7133092275
KRS: 0000627901
REGON: 365052327

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.: 661 884 278
fax: 81 381 28 18

PŁATNOŚCI

FACEBOOK