POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z przetwarzaniem danych przez Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Dane osobowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mirosław Ciołek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szkolenia Specjalistyczne Mirosław Ciołek, ul. Sowińskiego 7/6, 20-040 Lublin, NIP: 7132914485, REGON: 363383563, e-mail: miroslaw@inkubatorprogress.pl  (dalej jako „Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne”).
2. Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne może przetwarzać dane osobowe:
a) w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) w celach nawiązywania relacji biznesowych oraz przesyłania treści marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w realizacji zadań statutowych Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne;
c) w celu zawarcia oraz wykonania umów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) w celu przeprowadzenia szkoleń dla osób zgłaszanych na szkolenia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w przeprowadzaniu szkoleń zgodnie z zawartymi umowami;
e) w celach analityki internetowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w optymalizacji oraz podnoszeniu jakości korzystania ze strony;
f) w celu prowadzenia fanpage na portalu Facebook.com na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

1. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie.
2. Przekazane w tym celu dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

4. Przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązywania relacji biznesowych oraz przesyłania informacji o szkoleniach

1. Oprócz samodzielnego przekazania nam danych w celu kontaktowym, możemy również pozyskać dane w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu nawiązania przez nas kontaktu o charakterze biznesowym oraz zaproszenia do udziału w naszych szkoleniach.
2. Źródłami z których mogą pochodzić dane osobowe o których mowa powyżej są strony internetowe Państwa pracodawców lub firm, urzędów, sieci społecznościowe w tym LinkedIn oraz Goldenline lub innych z miejsc powszechnie dostępnych allegro.pl, olx.pl, Panorama firm, Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Baza Konkurencyjności, eZamowienia.gov.pl, uzp.gov.pl, oneplace.marketplanet.pl.
3. Newsletter może zawierać informacje o najnowszych szkoleniach oraz aktualnościach Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne.
4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Jednak mogą być ujawniane podmiotom wskazanym w pkt. 12 Polityki.
5. Dane osobowe w powyższych celach będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu od przetwarzania danych w powyższym celu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celu w jakim zostały zebrane.
6. Osoba której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych newsletterów za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Nie wysyłaj”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub wysyłając taką informację na adres email: miroslaw@inkubatorprogress.pl
7. Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne uznaje skorzystanie z tego przycisku za wyrażenie sprzeciwu na przetwarzanie danych w tych celach.

5. Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz wykonania umów w tym umów o udział w szkoleniu

1. Dane osobowe osób reprezentujących Strony będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w zawieraniu umów zgodnie z zasadami reprezentacji. Dane będą przetwarzane również na tej podstawie w celu wykonania umowy, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanych z zawartymi umowami.
2. Jeżeli umowa zawarta jest z osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub konsumentem dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością zawarcia umowy.
4. Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne informuje, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania umów, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umów.
5. Dane osobowe mogą być ujawniane firmie wspierającej Firmę w zakresie księgowości.

6. W przypadku szkoleń online dane mogą być ujawniane platformom webinarowym.

6. Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia szkoleń dla osób zgłaszanych

1. Dane osobowe osób zgłoszonych na szkolenia, będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w szkoleniu w związku z zawarciem i wykonaniem umów z podmiotem zgłaszającym uczestnika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w przeprowadzeniu szkoleń zgodnie z zawartymi umowami.
2. Dane będą przetwarzane również na tej podstawie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanymi z zawartymi umowami.
3. Źródłem danych osobowych uczestnika jest podmiot go zgłaszający. Przekazuje on dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko; e-mail; tel.
4. Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne informuje, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania umów o realizacje szkoleń, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

7. Przetwarzanie danych osobowych w celu analityki internetowej na podstawie identyfikatorów internetowych

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w tych celach określa polityka cookies.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne korzysta z Google Analytics, narzędzia do tworzenia statystyk, ich analizy oraz optymalizacji strony internetowej, dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzie to zbiera dane za pomocą plików cookies. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Administratorem zebranych w ten sposób danych jest Google LLC. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie przez administratora zewnętrznego należy zapoznać się z politykami prywatności Google.
4. Przekazane dane będą przetwarzane w celu analityki przez 18 miesięcy od daty ostatniej wizyty na stronie.

8. Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia fanpage na portalu Facebook.com

1. Administratorami danych osób odwiedzających nasz fanpage na portalu Facebook jest Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne oraz Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Dublinie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne w celu tworzenia danych statystycznych, prowadzenia działań promocyjnych oraz odpowiadania na adresowane do nas wiadomości na podstawie wyrażonej zgody (uznajemy, że kliknięcie w przycisk „Lubię to” jest działaniem wyraźnie potwierdzającym jej wyrażenie) oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w umożliwieniu dostępu i informacji o aktualizacjach treści prezentowanych na fanpage Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne.
3. Posiadane przez nas dane w tym celu będą przetwarzane przez okres maksymalnie dwóch lat od momentu wycofania polubienia naszego fanpage’a lub maksymalnie dwóch lat od momentu ostatniej wizyty w przypadku, gdy nie skorzystali Państwo z przycisku „Lubię to”.

9. Prawa przysługujące osobom fizycznym

1. Osobom, których dane przetwarzane są w powyższych celach przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo do wycofania udzielonej zgody, gdy podstawą przetwarzania jest przez nas udzielona zgoda;
b) prawo dostępu do danych osobowych;
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda lub zawarta umowa, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany;
g) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, gdy podstawa przetwarzania tych danych przez nas jest prawnie uzasadniony interes Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne.
h) prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. W przypadku przetwarzania danych w celu analityki internetowej oraz marketingu/remarketingu na podstawie identyfikatorów internetowych prawa od b-g mogą być realizowane przez osoby, których dane dotyczą na zasadach określonych przez Google LLC (polityce prywatności Google) oraz Facebook (polityce prywatności Facebooka).

10. Dodatkowe informacje

W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: miroslaw@inkubatorprogress.pl

11. Zabezpieczenia

W szczególności, za pomocą szyfrowania Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

12. Inni odbiorcy danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom poza upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz tylko na ich uzasadniony wniosek. Dane mogą być ujawniane firmom hostingowym, platformom webinarowym.

1. Postanowienia ogólne

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z przetwarzaniem danych przez Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Dane osobowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mirosław Ciołek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szkolenia Specjalistyczne Mirosław Ciołek, ul. Sowińskiego 7/6, 20-040 Lublin, NIP: 7132914485, REGON: 363383563, e-mail: miroslaw@inkubatorprogress.pl (dalej jako „Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne”).
2. Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne może przetwarzać dane osobowe:
a) w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) w celach nawiązywania relacji biznesowych oraz przesyłania treści marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w realizacji zadań statutowych Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne;
c) w celu zawarcia oraz wykonania umów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) w celu przeprowadzenia szkoleń dla osób zgłaszanych na szkolenia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w przeprowadzaniu szkoleń zgodnie z zawartymi umowami;
e) w celach analityki internetowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w optymalizacji oraz podnoszeniu jakości korzystania ze strony;
f) w celu prowadzenia fanpage na portalu Facebook.com na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

1. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie.
2. Przekazane w tym celu dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

4. Przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązywania relacji biznesowych oraz przesyłania informacji o szkoleniach

1. Oprócz samodzielnego przekazania nam danych w celu kontaktowym, możemy również pozyskać dane w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu nawiązania przez nas kontaktu o charakterze biznesowym oraz zaproszenia do udziału w naszych szkoleniach.
2. Źródłami z których mogą pochodzić dane osobowe o których mowa powyżej są strony internetowe Państwa pracodawców lub firm, urzędów, sieci społecznościowe w tym LinkedIn oraz Goldenline lub innych z miejsc powszechnie dostępnych allegro.pl, olx.pl, Panorama firm, Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Baza Konkurencyjności, eZamowienia.gov.pl, uzp.gov.pl, oneplace.marketplanet.pl.
3. Newsletter może zawierać informacje o najnowszych szkoleniach oraz aktualnościach Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne.
4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Jednak mogą być ujawniane podmiotom wskazanym w pkt. 12 Polityki.
5. Dane osobowe w powyższych celach będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu od przetwarzania danych w powyższym celu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celu w jakim zostały zebrane.
6. Osoba której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych newsletterów za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Nie wysyłaj”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub wysyłając taką informację na adres email: miroslaw@inkubatorprogress.pl
7. Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne uznaje skorzystanie z tego przycisku za wyrażenie sprzeciwu na przetwarzanie danych w tych celach.

5. Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz wykonania umów w tym umów o udział w szkoleniu

1. Dane osobowe osób reprezentujących Strony będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w zawieraniu umów zgodnie z zasadami reprezentacji. Dane będą przetwarzane również na tej podstawie w celu wykonania umowy, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanych z zawartymi umowami.
2. Jeżeli umowa zawarta jest z osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub konsumentem dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością zawarcia umowy.
4. Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne informuje, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania umów, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umów.
5. Dane osobowe mogą być ujawniane firmie wspierającej Firmę w zakresie księgowości.

6. W przypadku szkoleń online dane mogą być ujawniane platformom webinarowym.

6. Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia szkoleń dla osób zgłaszanych

1. Dane osobowe osób zgłoszonych na szkolenia, będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w szkoleniu w związku z zawarciem i wykonaniem umów z podmiotem zgłaszającym uczestnika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w przeprowadzeniu szkoleń zgodnie z zawartymi umowami.
2. Dane będą przetwarzane również na tej podstawie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanymi z zawartymi umowami.
3. Źródłem danych osobowych uczestnika jest podmiot go zgłaszający. Przekazuje on dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko; e-mail; tel.
4. Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne informuje, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania umów o realizacje szkoleń, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

7. Przetwarzanie danych osobowych w celu analityki internetowej na podstawie identyfikatorów internetowych

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w tych celach określa polityka cookies.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne korzysta z Google Analytics, narzędzia do tworzenia statystyk, ich analizy oraz optymalizacji strony internetowej, dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzie to zbiera dane za pomocą plików cookies. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Administratorem zebranych w ten sposób danych jest Google LLC. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie przez administratora zewnętrznego należy zapoznać się z politykami prywatności Google.
4. Przekazane dane będą przetwarzane w celu analityki przez 18 miesięcy od daty ostatniej wizyty na stronie.

8. Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia fanpage na portalu Facebook.com

1. Administratorami danych osób odwiedzających nasz fanpage na portalu Facebook jest Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne oraz Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Dublinie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne w celu tworzenia danych statystycznych, prowadzenia działań promocyjnych oraz odpowiadania na adresowane do nas wiadomości na podstawie wyrażonej zgody (uznajemy, że kliknięcie w przycisk „Lubię to” jest działaniem wyraźnie potwierdzającym jej wyrażenie) oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w umożliwieniu dostępu i informacji o aktualizacjach treści prezentowanych na fanpage Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne.
3. Posiadane przez nas dane w tym celu będą przetwarzane przez okres maksymalnie dwóch lat od momentu wycofania polubienia naszego fanpage’a lub maksymalnie dwóch lat od momentu ostatniej wizyty w przypadku, gdy nie skorzystali Państwo z przycisku „Lubię to”.

9. Prawa przysługujące osobom fizycznym

1. Osobom, których dane przetwarzane są w powyższych celach przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo do wycofania udzielonej zgody, gdy podstawą przetwarzania jest przez nas udzielona zgoda;
b) prawo dostępu do danych osobowych;
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda lub zawarta umowa, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany;
g) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, gdy podstawa przetwarzania tych danych przez nas jest prawnie uzasadniony interes Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne.
h) prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. W przypadku przetwarzania danych w celu analityki internetowej oraz marketingu/remarketingu na podstawie identyfikatorów internetowych prawa od b-g mogą być realizowane przez osoby, których dane dotyczą na zasadach określonych przez Google LLC (polityce prywatności Google) oraz Facebook (polityce prywatności Facebooka).

10. Dodatkowe informacje

W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: miroslaw@inkubatorprogress.pl

11. Zabezpieczenia

W szczególności, za pomocą szyfrowania Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

12. Inni odbiorcy danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom poza upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz tylko na ich uzasadniony wniosek. Dane mogą być ujawniane firmom hostingowym, platformom webinarowym.

MASZ PYTANIA?

Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7132914485
REGON: 363383563

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.:  661 884 278 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK