O NAS

O NAS

Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress jest nowoczesną instytucją zorientowaną na ścisłą współpracę z partnerami biznesowymi, zainteresowanymi rozwojem zawodowym.

Oferujemy szkolenia specjalistyczne dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania – Fundusze Europejskie od etapu planowania, przygotowania wniosku po jego rozliczenie i okres trwałości. Szkolimy z systemu SL2014. Dużą wagę przykładamy do dobrych zamówień publicznych prowadząc szkolenia z tematyki udzielania zamówień poniżej 30 000 euro, a także z zakresu PZP oraz nowej ustawy PZP, która będzie obowiązywała od 1.01.2021 r.

Promujemy ideę przedsiębiorczości wśród ludzi ambitnych i kreatywnych. Umożliwiamy osobom rozpoczęcie samodzielnej, legalnej działalności gospodarczej poprzez proces inkubacji. Udzielamy pomocy wszelkim podmiotom prawa (również już istniejącym) w realizacji przedsięwzięć gospodarczych.

Posiadamy certyfikat i jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Dbając o najwyższą jakość usług Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress obecnie wdraża Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jest to trenerska dezyderata opisująca dobre praktyki i zachowania dopuszczalne z punktu widzenia jak najszerszej reprezentacji firm szkoleniowych, jak również i obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska tych firm, ochrony żywotnych interesów branży szkoleniowej – zarówno aktualnych i przyszłych. Kodeks stwarza znakomite przesłanki do przejrzystych działań w szkoleniach a przez to wzmocnienia rangi zawodu trenera.

Dbając o najwyższą jakość usług stosujemy Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, które są elementem pierwszego Polsce, regionalnego systemu zapewniania jakości usług szkoleniowych, tworzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Cele statutowe fundacji:

 1. Promowanie idei przedsiębiorczości, w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki.
 2. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa ludzi młodych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 3. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 4. Propagowanie efektywnego wykorzystywania funduszy europejskich na rzecz rozwoju regionów.
 5. Doskonalenie kwalifikacji osób prowadzących bądź zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.
 6. Pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej działalności.
 7. Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i sztuki.
 8. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym także działań wspomagających rozwój demokracji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Udzielanie pomocy osobom fizycznym w tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz udzielanie pomocy wszelkim podmiotom prawa w realizacji przedsięwzięć gospodarczych, poprzez prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości na zasadach określonych w regulaminie inkubatorów i w obowiązujących przepisach.
 2. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 3. Działalność szkoleniową, oświatową, edukacyjną w szczególności organizowanie lub prowadzenie kursów, szkoleń, targów, konferencji, seminariów służących gromadzeniu i przekazywaniu wiedzy oraz propagowaniu idei, celów Fundacji.
 4. Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego, pomoc przy przekwalifikowaniu i zdobyciu nowych umiejętności zawodowych wśród dorosłych, w szczególności studentów i absolwentów studiów.
 5. Działalność wydawniczą w szczególności publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów.
 6. Udzielanie pomocy przedsiębiorcom, osobom fizycznym w pozyskiwaniu funduszy unijnych w szczególności poprzez konsulting, poradnictwo, informowanie i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie.
 7. Prowadzenie działalności doradczej dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a także osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.
 8. Działalność badawczą w szczególności prowadzenie ekspertyz, analiz.
 9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 10. Zapewnienie dostępu do sieci inkubatorów przedsiębiorczości oraz inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.
 11. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych Fundacji od instytucji oraz z funduszy krajowych i zagranicznych.
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z celami fundacji.

Fundacja zarejestrowana jest w KRS pod numerem 0000627901, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut fundacji dostępny w siedzibie Inkubatora.

Idea Inkubatora Przedsiębiorczości

Fundacja udziela pomocy osobom fizycznym w spełnieniu marzenia o prowadzeniu własnej firmy.

Podpisując umowę nie rejestrujesz się w żadnym z urzędów. Osoby zainteresowane współpracą z FIP  podpisują umowę o prowadzenie  działu fundacji, w ramach której zobowiązują się prowadzić przedsięwzięcie o ustalonej przez siebie nazwie. Twoja działalność będzie funkcjonowała pod naszym NIP-em i REGON-em. Wszystkie rozliczenia prawne i urzędowe (ZUS,US) będą prowadzone przez nas.

W dokumentach podpisywanych z kontrahentami umieszczamy adnotację z nazwą Twojej firmy jako wykonawcy danej usługi. Promujesz swoją firmę pod własną marką. My dostarczamy do twojego „produktu-firmy” osobowość i wsparcie prawno-administacyjno-księgowe.

Każda umowa, którą chcesz podpisać ze swoim Kontrahentem musi być sprawdzona przez Inkubator w celu minimalizacji ryzyka wynikającego z jej zapisów, gdyż każda taka umowa jest zawierana pomiędzy Fundacją z Kontrahentem, a nie pomiędzy Tobą, a Twoim Kontrahentem.

W sprawie preinkubacji prosimy o kontakt indywidualny.

Wartości

Wartościami którymi kierujemy się w relacji z klientami i partnerami są:

Innowacyjność – tworzymy nowe usługi, produkty, procesy zachowując ich unikalne dobre wartości.

Niestandardowość – stosujemy niekonwencjonalne metody realizacji naszych celów i pomysłów.

Kompetencje – wdrażamy rozwiązania doskonalące własną kadrę i kadry naszych klientów.

Uprzejmość – nic nas nie kosztuje, a jest inwestycją na przyszłość.

Bystrość – szybko podejmujemy działania w powierzonych nam sprawach.

Ambicja – dążymy do rozwoju pamiętając o potrzebach i wartościach drugiej osoby.

Talent – dostrzegamy w każdym człowieku jego największe zalety i zdolności.

Otwartość – jesteśmy otwarci na potrzeby klientów, opracowując dla nich indywidualne rozwiązania.

Rozwój – stale podnosimy swoje kompetencje, dostosowujemy ofertę i procesy do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, umożliwiając rozwój naszych klientów.

Atuty

 • Podejmujemy się wykonania jedynie takich szkoleń, do których przeprowadzenia możemy zapewnić kompetencje i zagwarantować profesjonalizm dostarczanych przez siebie rozwiązań, trenerów, metod i narzędzi
 • Wykonując usługę szkoleniową kierujemy się interesem i dobrem Klienta oraz uczestników/czek szkolenia
 • Prezentujemy trenerów podając ich doświadczenie, kompetencje, wykształcenie
 • Formułujemy cele, działania, prezentujemy efekty realne i możliwe do osiągnięcia na szkoleniu
 • Starannie dobieramy miejsce szkolenia
 • Umożliwiamy udział bezpłatny w szkoleniach np. pracownikom hospicjów
 • Ciągle podnosimy swoją wiedzę
 • Rzetelnie przedstawiamy Klientowi warunki wykonania usługi, w tym regulamin i procedurę reklamacji
 • Podajemy czas trwania szkolenia w godzinach lekcyjnych,
 • Dostępność Internetu  w salach szkoleniowych,
 • Wystawiamy imienne dyplomy ukończenia oraz faktury VAT,
 • Zapewniamy nielimitowaną możliwość konsultacji po szkoleniu

Misja

Misją Fundacji Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress jest realizacja przedsięwzięć wspierających osoby fizyczne i przedsiębiorstwa poprzez dostarczanie usług doradczych i szkoleniowych wysokiej jakości. Dzielimy się rzetelną i sprawdzoną wiedzą, popartą wieloletnim doświadczeniem i praktyką.

Zobacz co udało nam się zrobić w zakładce Referencje!

 

Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress jest nowoczesną instytucją zorientowaną na ścisłą współpracę z partnerami biznesowymi, zainteresowanymi rozwojem zawodowym.

Oferujemy szkolenia specjalistyczne dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania – Fundusze Europejskie od etapu planowania, przygotowania wniosku po jego rozliczenie i okres trwałości. Szkolimy z systemu SL2014. Dużą wagę przykładamy do dobrych zamówień publicznych prowadząc szkolenia z tematyki udzielania zamówień poniżej 30 000 euro, a także z zakresu PZP oraz nowej ustawy PZP, która będzie obowiązywała od 1.01.2021 r.

Promujemy ideę przedsiębiorczości wśród ludzi ambitnych i kreatywnych. Umożliwiamy osobom rozpoczęcie samodzielnej, legalnej działalności gospodarczej poprzez proces inkubacji. Udzielamy pomocy wszelkim podmiotom prawa (również już istniejącym) w realizacji przedsięwzięć gospodarczych.

Posiadamy certyfikat i jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Dbając o najwyższą jakość usług Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress obecnie wdraża Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jest to trenerska dezyderata opisująca dobre praktyki i zachowania dopuszczalne z punktu widzenia jak najszerszej reprezentacji firm szkoleniowych, jak również i obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska tych firm, ochrony żywotnych interesów branży szkoleniowej – zarówno aktualnych i przyszłych. Kodeks stwarza znakomite przesłanki do przejrzystych działań w szkoleniach a przez to wzmocnienia rangi zawodu trenera.

Dbając o najwyższą jakość usług stosujemy Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, które są elementem pierwszego Polsce, regionalnego systemu zapewniania jakości usług szkoleniowych, tworzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Cele statutowe fundacji:

 1. Promowanie idei przedsiębiorczości, w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki.
 2. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa ludzi młodych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 3. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 4. Propagowanie efektywnego wykorzystywania funduszy europejskich na rzecz rozwoju regionów.
 5. Doskonalenie kwalifikacji osób prowadzących bądź zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.
 6. Pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej działalności.
 7. Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i sztuki.
 8. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym także działań wspomagających rozwój demokracji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Udzielanie pomocy osobom fizycznym w tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz udzielanie pomocy wszelkim podmiotom prawa w realizacji przedsięwzięć gospodarczych, poprzez prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości na zasadach określonych w regulaminie inkubatorów i w obowiązujących przepisach.
 2. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 3. Działalność szkoleniową, oświatową, edukacyjną w szczególności organizowanie lub prowadzenie kursów, szkoleń, targów, konferencji, seminariów służących gromadzeniu i przekazywaniu wiedzy oraz propagowaniu idei, celów Fundacji.
 4. Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego, pomoc przy przekwalifikowaniu i zdobyciu nowych umiejętności zawodowych wśród dorosłych, w szczególności studentów i absolwentów studiów.
 5. Działalność wydawniczą w szczególności publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów.
 6. Udzielanie pomocy przedsiębiorcom, osobom fizycznym w pozyskiwaniu funduszy unijnych w szczególności poprzez konsulting, poradnictwo, informowanie i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie.
 7. Prowadzenie działalności doradczej dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a także osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.
 8. Działalność badawczą w szczególności prowadzenie ekspertyz, analiz.
 9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 10. Zapewnienie dostępu do sieci inkubatorów przedsiębiorczości oraz inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.
 11. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych Fundacji od instytucji oraz z funduszy krajowych i zagranicznych.
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z celami fundacji.

Fundacja zarejestrowana jest w KRS pod numerem 0000627901, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut fundacji dostępny w siedzibie Inkubatora.

Idea Inkubatora Przedsiębiorczości

Fundacja udziela pomocy osobom fizycznym w spełnieniu marzenia o prowadzeniu własnej firmy.

Podpisując umowę nie rejestrujesz się w żadnym z urzędów. Osoby zainteresowane współpracą z FIP  podpisują umowę o prowadzenie  działu fundacji, w ramach której zobowiązują się prowadzić przedsięwzięcie o ustalonej przez siebie nazwie. Twoja działalność będzie funkcjonowała pod naszym NIP-em i REGON-em. Wszystkie rozliczenia prawne i urzędowe (ZUS,US) będą prowadzone przez nas.

W dokumentach podpisywanych z kontrahentami umieszczamy adnotację z nazwą Twojej firmy jako wykonawcy danej usługi. Promujesz swoją firmę pod własną marką. My dostarczamy do twojego „produktu-firmy” osobowość i wsparcie prawno-administacyjno-księgowe.

Każda umowa, którą chcesz podpisać ze swoim Kontrahentem musi być sprawdzona przez Inkubator w celu minimalizacji ryzyka wynikającego z jej zapisów, gdyż każda taka umowa jest zawierana pomiędzy Fundacją z Kontrahentem, a nie pomiędzy Tobą, a Twoim Kontrahentem.

W sprawie preinkubacji prosimy o kontakt indywidualny.

 

Wartości

Wartościami którymi kierujemy się w relacji z klientami i partnerami są:

Innowacyjność – tworzymy nowe usługi, produkty, procesy zachowując ich unikalne dobre wartości.

Niestandardowość – stosujemy niekonwencjonalne metody realizacji naszych celów i pomysłów.

Kompetencje – wdrażamy rozwiązania doskonalące własną kadrę i kadry naszych klientów.

Uprzejmość – nic nas nie kosztuje, a jest inwestycją na przyszłość.

Bystrość – szybko podejmujemy działania w powierzonych nam sprawach.

Ambicja – dążymy do rozwoju pamiętając o potrzebach i wartościach drugiej osoby.

Talent – dostrzegamy w każdym człowieku jego największe zalety i zdolności.

Otwartość – jesteśmy otwarci na potrzeby klientów, opracowując dla nich indywidualne rozwiązania.

Rozwój – stale podnosimy swoje kompetencje, dostosowujemy ofertę i procesy do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, umożliwiając rozwój naszych klientów.

Atuty

 • Podejmujemy się wykonania jedynie takich szkoleń, do których przeprowadzenia możemy zapewnić kompetencje i zagwarantować profesjonalizm dostarczanych przez siebie rozwiązań, trenerów, metod i narzędzi
 • Wykonując usługę szkoleniową kierujemy się interesem i dobrem Klienta oraz uczestników/czek szkolenia
 • Prezentujemy trenerów podając ich doświadczenie, kompetencje, wykształcenie
 • Formułujemy cele, działania, prezentujemy efekty realne i możliwe do osiągnięcia na szkoleniu
 • Starannie dobieramy miejsce szkolenia
 • Umożliwiamy udział bezpłatny w szkoleniach np. pracownikom hospicjów
 • Ciągle podnosimy swoją wiedzę
 • Rzetelnie przedstawiamy Klientowi warunki wykonania usługi, w tym regulamin i procedurę reklamacji
 • Podajemy czas trwania szkolenia w godzinach lekcyjnych,
 • Dostępność Internetu  w salach szkoleniowych,
 • Wystawiamy imienne dyplomy ukończenia oraz faktury VAT,
 • Zapewniamy nielimitowaną możliwość konsultacji po szkoleniu

Misja

Misją Fundacji Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress jest realizacja przedsięwzięć wspierających osoby fizyczne i przedsiębiorstwa poprzez dostarczanie usług doradczych i szkoleniowych wysokiej jakości. Dzielimy się rzetelną i sprawdzoną wiedzą, popartą wieloletnim doświadczeniem i praktyką.

MASZ PYTANIA?

Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7133092275
KRS: 0000627901
REGON: 365052327

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.:  661 884 278
fax: 81 381 28 18

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK