Szkolenie online na żywo: „Zamówienia publiczne w 2022 r. Praktyczna analiza ustawy PZP, rejestru umów i Polskiego Ładu wraz z elementami elektronizacji”

Cena szkolenia (online): 499,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

1.01.2021 weszła w życie nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 11.09.2019 z późn. zmianami. Nie jest to kolejna nowelizacja. Nowa ustawa jest obszerna, to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo.

Na szkoleniu przeanalizujemy szereg instytucji np. nowe definicje, analiza potrzeb zamawiającego, konsultacje rynkowe, klauzule abuzywne, nowy tryb podstawowy, waloryzacja wynagrodzenia czy zmiany w odwołaniach. Omawiamy ustawę z 11.09.2019 r. oraz liczne poprawki do niej z 27.11.2020 r. oraz pakiet nowych rozporządzeń wykonawczych. Koncentrujemy się także na zmianach od 2022 r., omawiamy kwestie dot. Polskiego Ładu, rejestru umów oraz elektronizacji.

 

Szkolenie kierujemy do osób odpowiedzialnych za przygotowanie, prowadzenie zamówień publicznych, kierowników zamawiającego, pracowników działów zamówień publicznych, osób sprawujących nadzór nad zamówieniami publicznymi, a także wykonawców planujących udział w postępowaniach, którzy także muszą być gotowi na wejście nowego prawa.

 

Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście ustawy PZP. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

 

Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

 

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego, które są obecnie niemożliwe,
– widzisz i słyszysz trenera na żywo,
– widzisz prezentację,
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
– korzystamy z aplikacji ZOOM, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
– konsultacje z trenerem po szkoleniu,
otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, prezentacja, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

 

 Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

 

 • celów, założeń i systematyki ustawy,

 • składania ofert w sposób elektroniczny, podpisów elektronicznych, platform i dylematów z tym związanych,
 • zakresu zmian przewidzianych w nowej ustawie w stosunku do poprzedniego stanu prawnego,

 • nowych progów kwotowych,

 • nowego trybu podstawowego,

 • jawnego otwarcia ofert,

 • polityki zakupowej, analizy potrzeb zamawiającego i wstępnych konsultacji rynkowych,

 • zmian w planach zamówień publicznych,

 • zmian w postępowaniach wg nowej ustawy z rozróżnieniem na zamówienia powyżej/poniżej progów unijnych,

 • wadium, OPZ, SWZ,

 • przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych,

 • zmian w umowach i środkach ochrony prawnej.

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

 

 

 

 

8.55 Próba połączenia

 

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

  

 

1. WPROWADZENIE DO USTAWY PZP
– cele i konkluzje na temat nowego prawa,
– założenia projektu UZP E-zamówienia,
– zestawienie zmian w stosunku do poprzedniego stanu prawnego,
– progi kwotowe,
– systematyka ustawy,
– wyłączenie obowiązku stosowania ustawy,
– nowe definicje ustawowe i zasady w tym tzw. efektywności.

 

2. ZMIANY 2022
– rejestr umów
– Polski Ład,
– nowe wykluczenia
– sprawozdawczość

 

3. POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA
– co zawiera dokument
– czy i jakie obowiązki nakłada na Zamawiających

 

4. KOMISJE PRZETARGOWE – KONFLIKT INTERESÓW, MOMENT SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

 

5. PLANOWANIE POSTĘPOWAŃ
– szacowanie wartości zamówienia,
– nowe miejsce publikacji rocznego planu oraz jego aktualizacja.

 

 6. ZMIANY W POSTĘPOWANIACH WG NOWEJ USTAWY Z ROZRÓŻNIENIEM NA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ/PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

 

– analiza potrzeb zamawiającego i wstępne konsultacje rynkowe,
– ogłoszenia,
– wadium,
– opis przedmiotu zamówienia,
– przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe,
– podstawy wykluczenia z postępowania,
– warunki udziału w postępowaniu,
– składanie, otwarcie, odrzucenie i ocena ofert,
– tryby udzielania zamówień o wartości równej lub pow. progów unijnych,
– wybór najkorzystniejszej oferty,
– zakończenie, unieważnienie postępowania.

 

7. TRYB PODSTAWOWY
– SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia,
– Opis potrzeb i wymagań,
– Szczególne instrumenty i procedury (Konkurs, Zamówienia na usługi społeczne)

 

8. UMOWY

 

– zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy,
– obowiązkowe postanowienia umowne,
– wykaz klauzul abuzywnych,
– nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia,
– podwykonawstwo,
– raport z realizacji zamówienia, ogłoszenie o wykonaniu umowy,
– zaliczki lub częściowe płatności.

 

9. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
– odwołanie do KIO,
– skarga do sądu zamówień publicznych,
– pozasądowe formy rozwiązywania sporów.

 

10. KONTROLA ZAMÓWIEŃ

 

11. ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWAŃ, PLATFORMY, PODPISY
– warsztat praktyczny dotyczący stron internetowych i platform,
– warsztat praktyczny na plikach dotyczący podpisów: osobistego, zaufanego, kwalifikowanego

 

12. PRAKTYCZNE OMÓWIENIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW I ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWAŃ

 

13. OMÓWIENIE NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW BŁĘDÓW, ORZECZNICTWO.

 

14. KONSULTACJE INDYWIDUALNE TELEFONICZNIE I NA CZACIE

 

 

 

 

Metody:

 

 • Wykład
 • Analiza przepisów nowej ustawy
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Wymiana doświadczeń

 

 

 

Cena szkolenia zawiera:

 

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka),
 • imienny drukowany dyplom ukończenia szkolenia,
 • materiały szkoleniowe drukowane i w formie elektronicznej,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

 

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

28 kwietnia 2022 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

szkolenie organizujemy także 1do1, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką zamówień publicznych i funduszy europejskich od 2006 roku.

Posiada doświadczenie w realizacji projektów i zamówień publicznych po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.

Przeprowadza procedury konkurencyjne w podmiotach prywatnych oraz postępowania w ramach PZP w podmiocie publicznym.

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Rozliczył także jako Koordynator Projektu projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys.

Posiada także doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji pośredniczących wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu przygotowania, udzielania i prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

Specjalizuje się w problematyce wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, warunków obniżania wartości korekt finansowych za zamówienia publiczne.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 11-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do wykonawców i zamawiających, biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych.

Referencje dostępne w zakładce referencje.

Szkolenie online na żywo: „Zamówienia publiczne w 2022 r. Praktyczna analiza ustawy PZP, rejestru umów i Polskiego Ładu wraz z elementami elektronizacji”

 

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

28 kwietnia 2022 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

szkolenie organizujemy także 1do1, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Cena szkolenia (online): 499,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

1.01.2021 weszła w życie nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 11.09.2019 z późn. zmianami. Nie jest to kolejna nowelizacja. Nowa ustawa jest obszerna, to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo.

Na szkoleniu przeanalizujemy szereg instytucji np. nowe definicje, analiza potrzeb zamawiającego, konsultacje rynkowe, klauzule abuzywne, nowy tryb podstawowy, waloryzacja wynagrodzenia czy zmiany w odwołaniach. Omawiamy ustawę z 11.09.2019 r. oraz liczne poprawki do niej z 27.11.2020 r. oraz pakiet nowych rozporządzeń wykonawczych. Koncentrujemy się także na zmianach od 2022 r., omawiamy kwestie dot. Polskiego Ładu, rejestru umów oraz elektronizacji.

Szkolenie kierujemy do osób odpowiedzialnych za przygotowanie, prowadzenie zamówień publicznych, kierowników zamawiającego, pracowników działów zamówień publicznych, osób sprawujących nadzór nad zamówieniami publicznymi, a także wykonawców planujących udział w postępowaniach, którzy także muszą być gotowi na wejście nowego prawa.

Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście ustawy PZP. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego, które są obecnie niemożliwe,
– widzisz i słyszysz trenera na żywo,
– widzisz prezentację,
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
– korzystamy z aplikacji ZOOM, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
– konsultacje z trenerem po szkoleniu,
otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, prezentacja, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

 

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

 • celów, założeń i systematyki ustawy,

 • składania ofert w sposób elektroniczny, podpisów elektronicznych, platform i dylematów z tym związanych,
 • zakresu zmian przewidzianych w nowej ustawie w stosunku do poprzedniego stanu prawnego,

 • nowych progów kwotowych,

 • nowego trybu podstawowego,

 • jawnego otwarcia ofert,

 • polityki zakupowej, analizy potrzeb zamawiającego i wstępnych konsultacji rynkowych,

 • zmian w planach zamówień publicznych,

 • zmian w postępowaniach wg nowej ustawy z rozróżnieniem na zamówienia powyżej/poniżej progów unijnych,

 • wadium, OPZ, SWZ,

 • przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych,

 • zmian w umowach i środkach ochrony prawnej.

PROGRAM SZKOLENIA 

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

8.55 Próba połączenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  

1. WPROWADZENIE DO USTAWY PZP
– cele i konkluzje na temat nowego prawa,
– założenia projektu UZP E-zamówienia,
– zestawienie zmian w stosunku do poprzedniego stanu prawnego,
– progi kwotowe,
– systematyka ustawy,
– wyłączenie obowiązku stosowania ustawy,
– nowe definicje ustawowe i zasady w tym tzw. efektywności.

2. ZMIANY 2022
– rejestr umów
– Polski Ład,
– nowe wykluczenia
– sprawozdawczość

3. POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA
– co zawiera dokument
– czy i jakie obowiązki nakłada na Zamawiających

4. KOMISJE PRZETARGOWE – KONFLIKT INTERESÓW, MOMENT SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

5. PLANOWANIE POSTĘPOWAŃ
– szacowanie wartości zamówienia,
– nowe miejsce publikacji rocznego planu oraz jego aktualizacja.

 6. ZMIANY W POSTĘPOWANIACH WG NOWEJ USTAWY Z ROZRÓŻNIENIEM NA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ/PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

– analiza potrzeb zamawiającego i wstępne konsultacje rynkowe,
– ogłoszenia,
– wadium,
– opis przedmiotu zamówienia,
– przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe,
– podstawy wykluczenia z postępowania,
– warunki udziału w postępowaniu,
– składanie, otwarcie, odrzucenie i ocena ofert,
– tryby udzielania zamówień o wartości równej lub pow. progów unijnych,
– wybór najkorzystniejszej oferty,
– zakończenie, unieważnienie postępowania.

7. TRYB PODSTAWOWY
– SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia,
– Opis potrzeb i wymagań,
– Szczególne instrumenty i procedury (Konkurs, Zamówienia na usługi społeczne)

8. UMOWY

– zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy,
– obowiązkowe postanowienia umowne,
– wykaz klauzul abuzywnych,
– nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia,
– podwykonawstwo,
– raport z realizacji zamówienia, ogłoszenie o wykonaniu umowy,
– zaliczki lub częściowe płatności.

9. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
– odwołanie do KIO,
– skarga do sądu zamówień publicznych,
– pozasądowe formy rozwiązywania sporów.

10. KONTROLA ZAMÓWIEŃ

11. ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWAŃ, PLATFORMY, PODPISY
– warsztat praktyczny dotyczący stron internetowych i platform,
– warsztat praktyczny na plikach dotyczący podpisów: osobistego, zaufanego, kwalifikowanego

12. PRAKTYCZNE OMÓWIENIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW I ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWAŃ

13. OMÓWIENIE NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW BŁĘDÓW, ORZECZNICTWO.

14. KONSULTACJE INDYWIDUALNE TELEFONICZNIE I NA CZACIE

 

Metody:

 • Wykład
 • Analiza przepisów nowej ustawy
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Wymiana doświadczeń

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka),
 • imienny drukowany dyplom ukończenia szkolenia,
 • materiały szkoleniowe drukowane i w formie elektronicznej,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

 

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką zamówień publicznych i funduszy europejskich od 2006 roku.

Posiada doświadczenie w realizacji projektów i zamówień publicznych po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.

Przeprowadza procedury konkurencyjne w podmiotach prywatnych oraz postępowania w ramach PZP w podmiocie publicznym.

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Rozliczył także jako Koordynator Projektu projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys.

Posiada także doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji pośredniczących wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu przygotowania, udzielania i prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

Specjalizuje się w problematyce wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, warunków obniżania wartości korekt finansowych za zamówienia publiczne.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 11-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do wykonawców i zamawiających, biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych.

Referencje dostępne w zakładce referencje.

MASZ PYTANIA?

Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7132914485
REGON: 363383563

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.:  661 884 278 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK