Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

1. ORGANIZATOR

Organizatorem szkoleń jest Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress ul. Sienkiewicza 79, 23-100 Bychawa, Biuro: ul. Sowińskiego 7/6, 20-040 Lublin, KRS 0000479094, NIP 7123281460, REGON 061611101, e-mail: szkolenia@inkubatorprogress.pl, fax +48 81 381 28 18.

2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch formach:

 • tradycyjnej (drukowany formularz zgłoszeniowy odsyłany e-mailem/faxem) lub
 • elektronicznej (formularz zgłoszeniowy online wypełniany przez Internet)

Formularze dostępne są na stronie https://inkubatorprogress.pl/?page_id=140

3. KOSZT

 • Na stronie każdego szkolenia znajduje się cena, termin i miejsce szkolenia. Cena szkolenia zawiera:
 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • nielimitowany dostęp do zamkniętej i płatnej BAZY WIEDZY – aktualnych informacji zw. z tematyką szkolenia wspierających dalsze samodzielne uczenie (jeżeli zaznaczono w opisie szkolenia)
 • przerwę kawową,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

4. PŁATNOŚĆ

Zapłata za szkolenie może być dokonywana:
– przelewem tradycyjnym na konto mBank: 14 1140 2004 0000 3702 7670 0125  Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress ul. Sienkiewicza 79, 23-100 Bychawa
– z wykorzystaniem systemu płatności internetowych PayU na dwa sposoby:
A) szybkim przelewem internetowym z konta znajdującego się w banku obsługiwanego przez systemu płatności PayU – lista banków pojawia się w momencie dokonywania transakcji.
B) kartą płatniczą z wykorzystaniem Usługi Płatności Kartami Płatniczymi świadczonej przez PayU w ramach Systemu, polegającej na umożliwieniu Klientowi zapłaty z wykorzystaniem kart płatniczych wydanych pod auspicjami międzynarodowych organizacji płatniczych obsługiwanych przez PayU – VISA i MASTERCARD.

W przypadku gdy osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy online wybierze płatność PayU i nie dokona wpłaty przy użyciu PayU pracownik Fundacji przesyła informację o zapisaniu na szkolenie, informację nt. niepowodzenia wpłaty PayU z prośbą o wpłatę przelewem tradycyjnym. Taki uczestnik traktowany jest jako zapisany.

Płatności online obsługuje firma PayU S.A. Sposób płatności online PayU określa regulamin systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące statusu płatności on-line.

Fakturę VAT przekazujemy osobiście na szkoleniu lub wysyłamy pocztą po szkoleniu (np. w przypadku nieobecności, nieodebrania od trenera, braku kontaktu w celu potwierdzenia udziału, braku rezygnacji zgodnie z pkt 5 regulaminu).

 

5. WARUNKI I ZASADY REZYGNACJI

Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest e-mailem lub faksem nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po upływie ww. terminu skutkuje obowiązkiem pokrycia pełnej opłaty za szkolenie. Zamiast zgłoszonej osoby uczestniczyć może inny pracownik firmy. Nie odwołanie zgłoszenia, nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących szkolenia.

Organizator nie odpowiada za problemy techniczne po stronie uczestnika w przypadku szkoleń online.

W przypadku szkoleń online mogą w nich brać udział tylko osoby zgłoszone (opłacone). Każdy uczestnik/czka otrzymuje indywidualny link z tokenem, który może być używany jednocześnie tylko jeden raz. W przypadku udziału w szkoleniu online osób niezapisanych (np. w tym samym pokoju, innym monitorze lub w inny sposób omijane jest zabezpieczenie tokenowe) uczestnikowi który otrzymał token decyzją Organizatora zostanie wyłączony dostęp do szkolenia lub szkolenie zostanie przerwane. Organizator wystawi i prześle fakturę vat za udział osób niezapisanych wg ceny standardowej szkolenia.

6. REKLAMACJE

W celu utrzymania jakości szkoleń i zadowolenia klientów, umożliwiamy złożenie reklamacji.

Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi szkoleniowej powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę usługi, której reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacja powinna zostać przesłana w terminie 7 dni od daty zakończenia usługi, lub planowanego terminu jej realizacji na adres, wskazany w regulaminie. Organizator rozpatrzy uzasadnioną reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, pracownik zwróci się z prośbą o podanie szczegółów, dotyczących okoliczności zgłaszanej reklamacji.

W wypadku rozpatrzenia na korzyść klienta reklamacji:
– Gdy szkolenie nie odbyło się ze względu na nieobecność prowadzącego lub brak dostępności sali szkoleniowej – proponowany jest udział w szkoleniu w innym terminie oraz zwrot poniesionych kosztów (dojazdu na podstawie przedstawionych f-r/rachunków/biletów).
– Prowadzący zachowywał się wobec uczestników w sposób niegrzeczny i opryskliwy – proponowany jest ponowny udział w szkoleniu i pokrycie kosztów analogicznych jak podczas odbytego szkolenia
– Prowadzącemu nie udało się osiągnąć ustalonych celów szkolenia – proponowany jest ponowny udział w szkoleniu i pokrycie kosztów analogicznych jak podczas odbytego szkolenia

7. ZASADY PRYWATNOŚCI (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozp. PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2018 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress, ul. Sienkiewicza 79, 23-100 Bychawa. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail kontakt@inkubatorprogress.pl lub na adres siedziby.
2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
a) wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. RODO w związku z przepisami podatkowymi),
c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO),
e) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Odbiorcami Twoich danych mogą być:
a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
c) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską i banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
d) organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 2:
a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Przyjęto 07.07.2020 r.

Zarząd Fundacji

1. ORGANIZATOR

Organizatorem szkoleń jest Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress ul. Sienkiewicza 79, 23-100 Bychawa, Biuro: ul. Sowińskiego 7/6, 20-040 Lublin, KRS 0000479094, NIP 7123281460, REGON 061611101, e-mail: szkolenia@inkubatorprogress.pl, fax +48 81 381 28 18.

2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch formach:

 • tradycyjnej (drukowany formularz zgłoszeniowy odsyłany e-mailem/faxem) lub
 • elektronicznej (formularz zgłoszeniowy online wypełniany przez Internet)

Formularze dostępne są na stronie https://inkubatorprogress.pl/?page_id=140

3. KOSZT

 • Na stronie każdego szkolenia znajduje się cena, termin i miejsce szkolenia. Cena szkolenia zawiera:
 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe (w tym m.in. sporządzony podczas warsztatów wniosek o dofinansowanie, niezbędne akty prawne oraz dokumentacja konkursowa),
 • nielimitowany dostęp do zamkniętej i płatnej BAZY WIEDZY – aktualnych informacji zw. z tematyką szkolenia wspierających dalsze samodzielne uczenie
 • przerwę kawową,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

4. PŁATNOŚĆ

Zapłata za szkolenie może być dokonywana:
– przelewem tradycyjnym na konto mBank: 14 1140 2004 0000 3702 7670 0125  Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress ul. Sienkiewicza 79, 23-100 Bychawa
– z wykorzystaniem systemu płatności internetowych PayU na dwa sposoby:
A) szybkim przelewem internetowym z konta znajdującego się w banku obsługiwanego przez systemu płatności PayU – lista banków pojawia się w momencie dokonywania transakcji.
B) kartą płatniczą z wykorzystaniem Usługi Płatności Kartami Płatniczymi świadczonej przez PayU w ramach Systemu, polegającej na umożliwieniu Klientowi zapłaty z wykorzystaniem kart płatniczych wydanych pod auspicjami międzynarodowych organizacji płatniczych obsługiwanych przez PayU – VISA I MASTERCARD.

W przypadku gdy osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy online wybierze płatność PayU i nie dokona wpłaty przy użyciu PayU pracownik Fundacji przesyła informację o zapisaniu na szkolenie, informację nt. niepowodzenia wpłaty PayU z prośbą o wpłatę przelewem tradycyjnym. Taki uczestnik traktowany jest jako zapisany.

Płatności online obsługuje firma PayU S.A. Sposób płatności online PayU określa regulamin systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące statusu płatności on-line.

Fakturę VAT przekazujemy osobiście na szkoleniu lub wysyłamy pocztą po szkoleniu (np. w przypadku nieobecności, nieodebrania od trenera, braku kontaktu w celu potwierdzenia udziału, braku rezygnacji zgodnie z pkt 5 regulaminu).

5. WARUNKI I ZASADY REZYGNACJI

Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest e-mailem lub faksem nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po upływie ww. terminu skutkuje obowiązkiem pokrycia pełnej opłaty za szkolenie. Zamiast zgłoszonej osoby uczestniczyć może inny pracownik firmy. Nie odwołanie zgłoszenia, nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących szkolenia.

Organizator nie odpowiada za problemy techniczne po stronie uczestnika w przypadku szkoleń online.

W przypadku szkoleń online mogą w nich brać udział tylko osoby zgłoszone (opłacone). Każdy uczestnik/czka otrzymuje indywidualny link z tokenem, który może być używany jednocześnie tylko jeden raz. W przypadku udziału w szkoleniu online osób niezapisanych (np. w tym samym pokoju, innym monitorze lub w inny sposób omijane jest zabezpieczenie tokenowe) uczestnikowi który otrzymał token decyzją Organizatora zostanie wyłączony dostęp do szkolenia lub szkolenie zostanie przerwane. Organizator wystawi i prześle fakturę vat za udział osób niezapisanych wg ceny standardowej szkolenia.

6. REKLAMACJE

W celu utrzymania jakości szkoleń i zadowolenia klientów, umożliwiamy złożenie reklamacji.

Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi szkoleniowej powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę usługi, której reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacja powinna zostać przesłana w terminie 7 dni od daty zakończenia usługi, lub planowanego terminu jej realizacji na adres, wskazany w regulaminie. Organizator rozpatrzy uzasadnioną reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, pracownik zwróci się z prośbą o podanie szczegółów, dotyczących okoliczności zgłaszanej reklamacji.

W wypadku rozpatrzenia na korzyść klienta reklamacji:
– Gdy szkolenie nie odbyło się ze względu na nieobecność prowadzącego lub brak dostępności sali szkoleniowej – proponowany jest udział w szkoleniu w innym terminie oraz zwrot poniesionych kosztów (dojazdu na podstawie przedstawionych f-r/rachunków/biletów).
– Prowadzący zachowywał się wobec uczestników w sposób niegrzeczny i opryskliwy – proponowany jest ponowny udział w szkoleniu i pokrycie kosztów analogicznych jak podczas odbytego szkolenia
– Prowadzącemu nie udało się osiągnąć ustalonych celów szkolenia – proponowany jest ponowny udział w szkoleniu i pokrycie kosztów analogicznych jak podczas odbytego szkolenia

7. ZASADY PRYWATNOŚCI (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozp. PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2018 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress, ul. Sienkiewicza 79, 23-100 Bychawa. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail kontakt@inkubatorprogress.pl lub na adres siedziby.
2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
a) wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. RODO w związku z przepisami podatkowymi),
c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO),
e) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”). ROZWIŃ/ZWIŃ
3. Odbiorcami Twoich danych mogą być:
a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
c) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską i banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
d) organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 2:
a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
5. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Przyjęto 07.07.2020 r.

Zarząd Fundacji

MASZ PYTANIA?

Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7133092275
KRS: 0000627901
REGON: 365052327

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.:  661 884 278
fax: 81 381 28 18

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK