Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

1. ORGANIZATOR

Organizatorem szkoleń jest Mirosław Ciołek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szkolenia Specjalistyczne Mirosław Ciołek, ul. Sowińskiego 7/6, 20-040 Lublin, NIP: 7132914485, REGON: 363383563, e-mail: szkolenia@inkubatorprogress.pl

2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch formach:

 • tradycyjnej (drukowany formularz zgłoszeniowy odsyłany e-mailem) lub
 • elektronicznej (formularz zgłoszeniowy online wypełniany przez Internet)

Formularze dostępne są na stronie https://inkubatorprogress.pl/?page_id=140

3. KOSZT

 • Na stronie każdego szkolenia znajduje się cena, termin i miejsce szkolenia. Cena szkolenia zawiera:
 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • nielimitowany dostęp do zamkniętej i płatnej BAZY WIEDZY – aktualnych informacji zw. z tematyką szkolenia wspierających dalsze samodzielne uczenie (jeżeli zaznaczono w opisie szkolenia)
 • przerwę kawową,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

4. PŁATNOŚĆ

Zapłata za szkolenie może być dokonywana:
– przelewem tradycyjnym na konto firmy Szkolenia Specjalistyczne Mirosław Ciołek, ul. Sowińskiego 7/6, 20-040 Lublin mBank: 98 1140 2004 0000 3202 8099 9353,
– z wykorzystaniem systemu płatności internetowych PayU na dwa sposoby:
A) szybkim przelewem internetowym z konta znajdującego się w banku obsługiwanego przez systemu płatności PayU – lista banków pojawia się w momencie dokonywania transakcji.
B) kartą płatniczą z wykorzystaniem Usługi Płatności Kartami Płatniczymi świadczonej przez PayU w ramach Systemu, polegającej na umożliwieniu Klientowi zapłaty z wykorzystaniem kart płatniczych wydanych pod auspicjami międzynarodowych organizacji płatniczych obsługiwanych przez PayU – VISA i MASTERCARD.

W przypadku gdy osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy online wybierze płatność PayU i nie dokona wpłaty przy użyciu PayU pracownik Organizatora przesyła informację o zapisaniu na szkolenie, informację nt. niepowodzenia wpłaty PayU z prośbą o wpłatę przelewem tradycyjnym. Taki uczestnik traktowany jest jako zapisany.

Płatności online obsługuje firma PayU S.A. Sposób płatności online PayU określa regulamin systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące statusu płatności on-line.

Fakturę VAT przekazujemy osobiście na szkoleniu lub wysyłamy pocztą po szkoleniu (np. w przypadku nieobecności, nieodebrania od trenera, braku kontaktu w celu potwierdzenia udziału, braku rezygnacji zgodnie z pkt 5 regulaminu).

 

5. WARUNKI I ZASADY REZYGNACJI

Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest e-mailem lub faksem nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po upływie ww. terminu skutkuje obowiązkiem pokrycia pełnej opłaty za szkolenie. Zamiast zgłoszonej osoby uczestniczyć może inny pracownik firmy. Nie odwołanie zgłoszenia, nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących szkolenia.

W przypadku szkoleń online mogą w nich brać udział tylko osoby zgłoszone (opłacone). Każdy uczestnik/czka otrzymuje indywidualny link z tokenem, który może być używany jednocześnie tylko jeden raz. W przypadku udziału w szkoleniu online osób niezapisanych (np. w tym samym pokoju, innym monitorze lub w inny sposób omijane jest zabezpieczenie tokenowe) uczestnikowi który otrzymał token decyzją Organizatora zostanie wyłączony dostęp do szkolenia lub szkolenie zostanie przerwane. Organizator wystawi i prześle fakturę vat za udział osób niezapisanych wg ceny standardowej szkolenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
a. za wystąpienie po stronie Uczestnika szkód spowodowanych korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania ze szkoleń,
b. za utrudnienia w pracy lub niemożności pracy z materiałem edukacyjnym z powodu braku transmisji lub nieprawidłowej transmisji, wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora,
c. w przypadku szkoleń online za nieprawidłowe przygotowanie urządzeń technicznych (komputer, laptop, tablet, telefon, smartphone itp.),
d. za awarie urządzeń i systemów wspomagających urządzenia Uczestnika oraz błędne ich przygotowanie oraz konfigurowanie do szkolenia online,
e. za nagłe przerwanie szkolenia online z winy dostawcy narzędzia do platformy szkoleń.

6. REKLAMACJE

W celu utrzymania jakości szkoleń i zadowolenia klientów, umożliwiamy złożenie reklamacji.

Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi szkoleniowej powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę usługi, której reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacja powinna zostać przesłana w terminie 7 dni od daty zakończenia usługi, lub planowanego terminu jej realizacji na adres, wskazany w regulaminie. Organizator rozpatrzy uzasadnioną reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, pracownik zwróci się z prośbą o podanie szczegółów, dotyczących okoliczności zgłaszanej reklamacji.

W wypadku rozpatrzenia na korzyść klienta reklamacji:
– Gdy szkolenie nie odbyło się ze względu na nieobecność prowadzącego lub brak dostępności sali szkoleniowej – proponowany jest udział w szkoleniu w innym terminie oraz zwrot poniesionych kosztów (dojazdu na podstawie przedstawionych f-r/rachunków/biletów).
– Prowadzący zachowywał się wobec uczestników w sposób niegrzeczny i opryskliwy – proponowany jest ponowny udział w szkoleniu i pokrycie kosztów analogicznych jak podczas odbytego szkolenia
– Prowadzącemu nie udało się osiągnąć ustalonych celów szkolenia – proponowany jest ponowny udział w szkoleniu i pokrycie kosztów analogicznych jak podczas odbytego szkolenia

7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem podanych danych jest Organizator.
2. Dane osobowe osób reprezentujących podmiot zgłaszający będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w zawieraniu umów zgodnie z zasadami reprezentacji. Dane będą przetwarzane również na tej podstawie w celu wykonania umowy, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanych z zawartymi umowami.
3. Dane osób fizycznych lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, będą one przetwarzane w celu wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Dane osobowe osób zgłoszonych na szkolenia, będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w szkoleniu w związku z zawarciem i wykonaniem umów z podmiotem zgłaszającym uczestnika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w przeprowadzeniu szkoleń zgodnie z zawartymi umowami. Dane będą przetwarzane również na tej podstawie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanymi z zawartymi umowami. Źródłem danych osobowych uczestnika są podmioty go zgłaszające. Przekazują one dane osobowe w następującym zakresie: Imię i nazwisko; e-mail; tel.
5. Osobom reprezentującym przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. Osobom fizycznym oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
8. Organizator informuje, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania umów, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umów.
9. W przypadku przekonania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem istnieje możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Przyjęto 19.04.2022 r.

Właściciel

1. ORGANIZATOR

Organizatorem szkoleń jest Mirosław Ciołek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szkolenia Specjalistyczne Mirosław Ciołek, ul. Sowińskiego 7/6, 20-040 Lublin, NIP: 7132914485, REGON: 363383563, e-mail: szkolenia@inkubatorprogress.pl

2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch formach:

 • tradycyjnej (drukowany formularz zgłoszeniowy odsyłany e-mailem) lub
 • elektronicznej (formularz zgłoszeniowy online wypełniany przez Internet)

Formularze dostępne są na stronie https://inkubatorprogress.pl/?page_id=140

3. KOSZT

 • Na stronie każdego szkolenia znajduje się cena, termin i miejsce szkolenia. Cena szkolenia zawiera:
 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe (w tym m.in. sporządzony podczas warsztatów wniosek o dofinansowanie, niezbędne akty prawne oraz dokumentacja konkursowa),
 • nielimitowany dostęp do zamkniętej i płatnej BAZY WIEDZY – aktualnych informacji zw. z tematyką szkolenia wspierających dalsze samodzielne uczenie
 • przerwę kawową,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

4. PŁATNOŚĆ

Zapłata za szkolenie może być dokonywana:
– przelewem tradycyjnym na konto firmy Szkolenia Specjalistyczne Mirosław Ciołek, ul. Sowińskiego 7/6, 20-040 Lublin mBank: 98 1140 2004 0000 3202 8099 9353,
– z wykorzystaniem systemu płatności internetowych PayU na dwa sposoby:
A) szybkim przelewem internetowym z konta znajdującego się w banku obsługiwanego przez systemu płatności PayU – lista banków pojawia się w momencie dokonywania transakcji.
B) kartą płatniczą z wykorzystaniem Usługi Płatności Kartami Płatniczymi świadczonej przez PayU w ramach Systemu, polegającej na umożliwieniu Klientowi zapłaty z wykorzystaniem kart płatniczych wydanych pod auspicjami międzynarodowych organizacji płatniczych obsługiwanych przez PayU – VISA i MASTERCARD.

W przypadku gdy osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy online wybierze płatność PayU i nie dokona wpłaty przy użyciu PayU pracownik Organizatora przesyła informację o zapisaniu na szkolenie, informację nt. niepowodzenia wpłaty PayU z prośbą o wpłatę przelewem tradycyjnym. Taki uczestnik traktowany jest jako zapisany.

Płatności online obsługuje firma PayU S.A. Sposób płatności online PayU określa regulamin systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące statusu płatności on-line.

Fakturę VAT przekazujemy osobiście na szkoleniu lub wysyłamy pocztą po szkoleniu (np. w przypadku nieobecności, nieodebrania od trenera, braku kontaktu w celu potwierdzenia udziału, braku rezygnacji zgodnie z pkt 5 regulaminu).

5. WARUNKI I ZASADY REZYGNACJI

Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest e-mailem lub faksem nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po upływie ww. terminu skutkuje obowiązkiem pokrycia pełnej opłaty za szkolenie. Zamiast zgłoszonej osoby uczestniczyć może inny pracownik firmy. Nie odwołanie zgłoszenia, nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących szkolenia.

W przypadku szkoleń online mogą w nich brać udział tylko osoby zgłoszone (opłacone). Każdy uczestnik/czka otrzymuje indywidualny link z tokenem, który może być używany jednocześnie tylko jeden raz. W przypadku udziału w szkoleniu online osób niezapisanych (np. w tym samym pokoju, innym monitorze lub w inny sposób omijane jest zabezpieczenie tokenowe) uczestnikowi który otrzymał token decyzją Organizatora zostanie wyłączony dostęp do szkolenia lub szkolenie zostanie przerwane. Organizator wystawi i prześle fakturę vat za udział osób niezapisanych wg ceny standardowej szkolenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
a. za wystąpienie po stronie Uczestnika szkód spowodowanych korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania ze szkoleń,
b. za utrudnienia w pracy lub niemożności pracy z materiałem edukacyjnym z powodu braku transmisji lub nieprawidłowej transmisji, wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora,
c. w przypadku szkoleń online za nieprawidłowe przygotowanie urządzeń technicznych (komputer, laptop, tablet, telefon, smartphone itp.),
d. za awarie urządzeń i systemów wspomagających urządzenia Uczestnika oraz błędne ich przygotowanie oraz konfigurowanie do szkolenia online,
e. za nagłe przerwanie szkolenia online z winy dostawcy narzędzia do platformy szkoleń.

6. REKLAMACJE

W celu utrzymania jakości szkoleń i zadowolenia klientów, umożliwiamy złożenie reklamacji.

Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi szkoleniowej powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę usługi, której reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacja powinna zostać przesłana w terminie 7 dni od daty zakończenia usługi, lub planowanego terminu jej realizacji na adres, wskazany w regulaminie. Organizator rozpatrzy uzasadnioną reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, pracownik zwróci się z prośbą o podanie szczegółów, dotyczących okoliczności zgłaszanej reklamacji.

W wypadku rozpatrzenia na korzyść klienta reklamacji:
– Gdy szkolenie nie odbyło się ze względu na nieobecność prowadzącego lub brak dostępności sali szkoleniowej – proponowany jest udział w szkoleniu w innym terminie oraz zwrot poniesionych kosztów (dojazdu na podstawie przedstawionych f-r/rachunków/biletów).
– Prowadzący zachowywał się wobec uczestników w sposób niegrzeczny i opryskliwy – proponowany jest ponowny udział w szkoleniu i pokrycie kosztów analogicznych jak podczas odbytego szkolenia
– Prowadzącemu nie udało się osiągnąć ustalonych celów szkolenia – proponowany jest ponowny udział w szkoleniu i pokrycie kosztów analogicznych jak podczas odbytego szkolenia

7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem podanych danych jest Organizator.
2. Dane osobowe osób reprezentujących podmiot zgłaszający będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w zawieraniu umów zgodnie z zasadami reprezentacji. Dane będą przetwarzane również na tej podstawie w celu wykonania umowy, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanych z zawartymi umowami.
3. Dane osób fizycznych lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, będą one przetwarzane w celu wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Dane osobowe osób zgłoszonych na szkolenia, będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w szkoleniu w związku z zawarciem i wykonaniem umów z podmiotem zgłaszającym uczestnika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w przeprowadzeniu szkoleń zgodnie z zawartymi umowami. Dane będą przetwarzane również na tej podstawie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanymi z zawartymi umowami. Źródłem danych osobowych uczestnika są podmioty go zgłaszające. Przekazują one dane osobowe w następującym zakresie: Imię i nazwisko; e-mail; tel.
5. Osobom reprezentującym przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. Osobom fizycznym oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
8. Organizator informuje, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania umów, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umów.
9. W przypadku przekonania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem istnieje możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Przyjęto 19.04.2022 r.

Właściciel

MASZ PYTANIA?

Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7132914485
REGON: 363383563

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.:  661 884 278 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK