Szkolenie: Zamówienia publiczne 2018 i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich

Cena szkolenia trwającego 8h: 399 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT)

Szkolenie kierujemy do osób sprawujących nadzór nad zamówieniami publicznymi, a także pracowników zajmujących się realizacją zamówień w projektach UE. Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście nowej perspektywy. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Aktualny stan prawny w świetle nowelizacji, wraz z planowanymi zmianami
 • Ocena prawidłowości określania wartości szacunkowej zamówienia,
 • Ocena wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego,
 • Opis przedmiotu zamówienia w kontekście wymogów Komisji Europejskiej,
 • Warunki udziału w postępowaniu,
 • Weryfikacja złożonych dokumentów oraz przesłanki wykluczenia Wykonawcy,
 • Wymogi w zakresie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej,
 • Zasady udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 € netto, wraz z obowiązkami i uprawnieniami Zamawiającego,
 • Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – nowe narzędzie

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Rejestracja

I Akty prawne w zakresie udzielania zamówień publicznych współfinasowanych ze środków UE

 • Dyrektywy i komunikaty KE dot. prawa wspólnotowego
 • Prawo Zamówień Publicznych i rozporządzenia wykonawcze
 • Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Wewnętrzne procedury udzielania zamówień
 • Zalecenia Ministerstwa Rozwoju, UZP i innych instytucji zarządzających

II Zasady udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów

III Szacowanie wartości przy dostawach, usługach i robotach budowlanych

IV Zamówienia poniżej 30 000 € – rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności

 • Omówienie zmian w wytycznych MR, szacowanie wartości, podział na części
 • wybór oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności, tryby w zal. od kwoty
 • Portal Baza Konkurencyjności, upublicznianie postępowania, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu, konflikt interesów, kary umowne, protokół
 • Studium przypadku, przegląd zapytań ofertowych, dobre i złe praktyki Zamawiających

V Zamówienia powyżej 30 000 €

 • przetarg nieograniczony jako podstawowy tryb udzielania zamówienia publicznego w ramach projektu unijnego, przesłanki stosowania trybów niekonkurencyjnych
 • uproszczenia dla usług nie priorytetowych
 • warunki stawiane wykonawcom, kryteria oceny ofert
 • uzupełnienia dokumentacji ofertowej w trakcie badania ofert, zakres omyłek w ofercie
 • przesłanki wykluczenia wykonawców
 • przesłanki odrzucenia oferty
 • rozstrzygnięcie postępowania, protokół, dokumentacja

VI Obowiązek i zasady stosowania klauzul społecznych

Dyskusja i konsultacje

 

Metody:

 • Wykład
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Wymiana doświadczeń

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • nielimitowany dostęp do zamkniętej i płatnej BAZY WIEDZY – aktualnych informacji zw. z tematyką szkolenia wspierających dalsze samodzielne uczenie
 • przerwę kawową,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

MIASTO

w trakcie ustalania

Miejsce

w trakcie ustalania

N

Status

w trakcie ustalania

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

Szkolenie: Zamówienia publiczne 2018 i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich

Cena szkolenia trwającego 8h: 399 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT)

Szkolenie kierujemy do osób sprawujących nadzór nad zamówieniami publicznymi, a także pracowników zajmujących się realizacją zamówień w projektach UE. Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście nowej perspektywy. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Aktualny stan prawny w świetle nowelizacji, wraz z planowanymi zmianami
 • Ocena prawidłowości określania wartości szacunkowej zamówienia,
 • Ocena wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego,
 • Opis przedmiotu zamówienia w kontekście wymogów Komisji Europejskiej,
 • Warunki udziału w postępowaniu,
 • Weryfikacja złożonych dokumentów oraz przesłanki wykluczenia Wykonawcy,
 • Wymogi w zakresie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej,
 • Zasady udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 € netto, wraz z obowiązkami i uprawnieniami Zamawiającego,
 • Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – nowe narzędzie.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Rejestracja

I Akty prawne w zakresie udzielania zamówień publicznych współfinasowanych ze środków UE

 • Dyrektywy i komunikaty KE dot. prawa wspólnotowego
 • Prawo Zamówień Publicznych i rozporządzenia wykonawcze
 • Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Wewnętrzne procedury udzielania zamówień
 • Zalecenia Ministerstwa Rozwoju, UZP i innych instytucji zarządzających

II Zasady udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów

III Szacowanie wartości przy dostawach, usługach i robotach budowlanych

IV Zamówienia poniżej 30 000 € – rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności

 • Omówienie zmian w wytycznych MR, szacowanie wartości, podział na części
 • wybór oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności, tryby w zal. od kwoty
 • Portal Baza Konkurencyjności, upublicznianie postępowania, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu, konflikt interesów, kary umowne, protokół
 • Studium przypadku, przegląd zapytań ofertowych, dobre i złe praktyki Zamawiających

V Zamówienia powyżej 30 000 €

 • przetarg nieograniczony jako podstawowy tryb udzielania zamówienia publicznego w ramach projektu unijnego, przesłanki stosowania trybów niekonkurencyjnych
 • uproszczenia dla usług nie priorytetowych
 • warunki stawiane wykonawcom, kryteria oceny ofert
 • uzupełnienia dokumentacji ofertowej w trakcie badania ofert, zakres omyłek w ofercie
 • przesłanki wykluczenia wykonawców
 • przesłanki odrzucenia oferty
 • rozstrzygnięcie postępowania, protokół, dokumentacja

VI Obowiązek i zasady stosowania klauzul społecznych

Dyskusja i konsultacje

 

Metody:

 • Wykład
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Wymiana doświadczeń

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • nielimitowany dostęp do zamkniętej i płatnej BAZY WIEDZY – aktualnych informacji zw. z tematyką szkolenia wspierających dalsze samodzielne uczenie
 • przerwę kawową,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

MIASTO

w trakcie ustalania

Miejsce

w trakcie ustalania

N

Status

w trakcie ustalania

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

MASZ PYTANIA?

Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7133092275
KRS: 0000627901
REGON: 365052327

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.:  661 884 278
fax: 81 381 28 18

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK