Szkolenie: Rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności – prawidłowe udzielanie zamówień publicznych w projektach UE 2014-2020

Cena szkolenia: 499,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

Szkolenie kierujemy do osób sprawujących nadzór nad zamówieniami publicznymi, a także pracowników zajmujących się realizacją zamówień w projektach UE. Na szkoleniu omawiamy tematykę prawidłowego udzielania zamówień publicznych w projektach UE, bez ryzyka nałożenia korekty finansowej, od szacowania wartości zamówienia, analizę budżetu projektu, planowanie zamówień po bezbłędną procedurę i umowę z wykonawcą.

Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście zamówień publicznych. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS !

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA ONLINE (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– widzisz i słyszysz trenera,
– widzisz prezentację, komputer trenera
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
– korzystamy z Zooma, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
– konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– 
otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą polską przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, skrypt szkoleniowy, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Jak uniknąć korekty finansowej za błędy w zamówieniu publicznym,
 • Aktualny stan prawny w świetle wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR, FS,
 • Ocena prawidłowości określania wartości szacunkowej zamówienia,
 • Ocena wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego,
 • Opis przedmiotu zamówienia w kontekście wymogów Komisji Europejskiej,
 • Warunki udziału w postępowaniu,
 • Weryfikacja złożonych dokumentów oraz przesłanki wykluczenia Wykonawcy,
 • Wymogi w zakresie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej,
 • Zasady udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł., wraz z obowiązkami i uprawnieniami Zamawiającego,
 • Baza Konkurencyjności – nowe narzędzie i nowe funkcjonalności,
 • Rozeznanie rynku oraz zasada konkurencyjności

PROGRAM SZKOLENIA

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

 

8.55 Próba połączenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

I Zagadnienia wstępne

 • Akty prawne w zakresie udzielania zamówień publicznych współfinasowanych ze środków UE do kwoty 30 000 euro
 • Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z uwzględnieniem ostatnich zmian
 • wewnętrzne procedury udzielania zamówień – regulaminy udzielania zamówień
 • Procedury ustawy o finansach publicznych oraz Prawa zamówień publicznych a zamówienia do 30 000 euro oraz dyscyplina finansów publicznych
 • Taryfikator korekt finansowych i wydatki poniesione nieprawidłowo
 • Małe zamówienia do ‘30 000 euro’, a wymagania nowej ustawy PZP i zamówienia bagatelne

 

II Elementy wspólne dla zamówień

 • Szacowanie wartości zamówień
 • Podział zamówienia na części
 • Zasady udzielania zamówień zapisane w wytycznych kwalifikowalności
 • Tworzenie Opisu Przedmiotu Zamówienia
 • Stosowanie warunków udziału w postępowaniu
 • Stosowanie cenowych i pozacenowych kryteriów oceny ofert

 

III Rozeznanie rynku

 • dokumentowanie procedury
 • lista kontrolna rozeznania rynku
 • zawarcie umowy z wykonawcą – czy obowiązkowe?
 • problemy zamawiających z rozeznaniem rynku

 

IV Zasada konkurencyjności

 • dokumentowanie procedury
 • konflikt interesów
 • obowiązkowe elementy zapytania ofertowego
 • terminy na składanie ofert
 • Baza Konkurencyjności – rejestracja, publikacja zapytań, przegląd zapytań, w tym omówienie nowej bazy i nowej możliwości – składania ofert elektronicznych
 • lista kontrolna zasady konkurencyjności
 • zawarcie umowy z wykonawcą – czy obowiązkowe?
 • problemy zamawiających z zasadą konkurencyjności

 

V Wykazywanie zamówień i dodawanie załączników w Systemie SL2014

 

VI  Najczęściej pojawiające się błędy w procedurach, taryfikator korekt

 

Konsultacje indywidualne

 

Metody:

 • Wykład
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Wymiana doświadczeń

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • drukowane materiały szkoleniowe wysyłane pocztą,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka) wysyłane pocztą,
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia wysyłany pocztą,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

27.09.2022 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

szkolenie organizujemy także w formule zamkniętej/indywidualnej, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

Referencje dostępne w zakładce referencje.

Szkolenie: Rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności – prawidłowe udzielanie zamówień publicznych w projektach UE 2014-2020

 

 

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

27.09.2022 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

szkolenie organizujemy także w formule zamkniętej/indywidualnej, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Cena szkolenia: 499,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

 

Szkolenie kierujemy do osób sprawujących nadzór nad zamówieniami publicznymi, a także pracowników zajmujących się realizacją zamówień w projektach UE. Na szkoleniu omawiamy tematykę prawidłowego udzielania zamówień publicznych w projektach UE, bez ryzyka nałożenia korekty finansowej, od szacowania wartości zamówienia, analizę budżetu projektu, planowanie zamówień po bezbłędną procedurę i umowę z wykonawcą.

Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście zamówień publicznych. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA ONLINE (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– widzisz i słyszysz trenera,
– widzisz prezentację, komputer trenera
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
– korzystamy z Zooma, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
– konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– 
otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą polską przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, skrypt szkoleniowy, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Jak uniknąć korekty finansowej za błędy w zamówieniu publicznym,
 • Aktualny stan prawny w świetle wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR, FS,
 • Ocena prawidłowości określania wartości szacunkowej zamówienia,
 • Ocena wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego,
 • Opis przedmiotu zamówienia w kontekście wymogów Komisji Europejskiej,
 • Warunki udziału w postępowaniu,
 • Weryfikacja złożonych dokumentów oraz przesłanki wykluczenia Wykonawcy,
 • Wymogi w zakresie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej,
 • Zasady udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł., wraz z obowiązkami i uprawnieniami Zamawiającego,
 • Baza Konkurencyjności – nowe narzędzie i nowe funkcjonalności,
 • Rozeznanie rynku oraz zasada konkurencyjności

 

PROGRAM SZKOLENIA

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

 

8.55 Próba połączenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

I Zagadnienia wstępne

 • Akty prawne w zakresie udzielania zamówień publicznych współfinasowanych ze środków UE do kwoty 30 000 euro
 • Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z uwzględnieniem ostatnich zmian
 • wewnętrzne procedury udzielania zamówień – regulaminy udzielania zamówień
 • Procedury ustawy o finansach publicznych oraz Prawa zamówień publicznych a zamówienia do 30 000 euro oraz dyscyplina finansów publicznych
 • Taryfikator korekt finansowych i wydatki poniesione nieprawidłowo
 • Małe zamówienia do ‘30 000 euro’, a wymagania nowej ustawy PZP i zamówienia bagatelne

 

II Elementy wspólne dla zamówień

 • Szacowanie wartości zamówień
 • Podział zamówienia na części
 • Zasady udzielania zamówień zapisane w wytycznych kwalifikowalności
 • Tworzenie Opisu Przedmiotu Zamówienia
 • Stosowanie warunków udziału w postępowaniu
 • Stosowanie cenowych i pozacenowych kryteriów oceny ofert

 

III Rozeznanie rynku

 • dokumentowanie procedury
 • lista kontrolna rozeznania rynku
 • zawarcie umowy z wykonawcą – czy obowiązkowe?
 • problemy zamawiających z rozeznaniem rynku

 

IV Zasada konkurencyjności

 • dokumentowanie procedury
 • konflikt interesów
 • obowiązkowe elementy zapytania ofertowego
 • terminy na składanie ofert
 • Baza Konkurencyjności – rejestracja, publikacja zapytań, przegląd zapytań, w tym omówienie nowej bazy i nowej możliwości – składania ofert elektronicznych
 • lista kontrolna zasady konkurencyjności
 • zawarcie umowy z wykonawcą – czy obowiązkowe?
 • problemy zamawiających z zasadą konkurencyjności

 

V Wykazywanie zamówień i dodawanie załączników w Systemie SL2014

VI  Najczęściej pojawiające się błędy w procedurach

Konsultacje indywidualne

 

Metody:

 • Wykład
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Wymiana doświadczeń

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • drukowane materiały szkoleniowe wysyłane pocztą,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka) wysyłane pocztą,
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia wysyłany pocztą,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

  Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

  Mirosław Ciołek

  Trener

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

  Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

  Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

  Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

  Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

  Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

  Referencje dostępne w zakładce referencje.

  MASZ PYTANIA?

  Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne

  Biuro:
  ul. Sowińskiego 7/6
  20-040 Lublin

  NIP: 7132914485
  REGON: 363383563

  szkolenia@inkubatorprogress.pl

  Zadzwoń do nas!

  tel.:  661 884 278

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

           

  FACEBOOK