Regulamin szkoleń

1. ORGANIZATOR
Organizatorem szkoleń jest Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress ul. Sienkiewicza 79, 23-100 Bychawa, Biuro: ul. Sowińskiego 7/6, 20-040 Lublin, KRS 0000479094, NIP 7123281460, REGON 061611101, e-mail: szkolenia@inkubatorprogress.pl, fax +48 81 381 28 18.

2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch formach:
– tradycyjnej (drukowany formularz zgłoszeniowy odsyłany e-mailem/faxem) lub
– elektronicznej (formularz zgłoszeniowy online wypełniany przez Internet)
Formularze dostępne są na stronie http://inkubatorprogress.pl/?page_id=140

3. KOSZT
Na stronie każdego szkolenia znajduje się cena, termin i miejsce szkolenia. Cena szkolenia zawiera:

  • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
  • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
  • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
  • drukowane materiały szkoleniowe (w tym m.in. sporządzony podczas warsztatów wniosek o dofinansowanie, niezbędne akty prawne oraz dokumentacja konkursowa),
  • nielimitowany dostęp do zamkniętej i płatnej BAZY WIEDZY – aktualnych informacji zw. z tematyką szkolenia wspierających dalsze samodzielne uczenie
  • przerwę kawową,
  • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

4. PŁATNOŚĆ
Zapłata za szkolenie może być dokonywana:
– przelewem tradycyjnym na konto mBank: 14 1140 2004 0000 3702 7670 0125  Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress ul. Sienkiewicza 79, 23-100 Bychawa
– z wykorzystaniem systemu płatności internetowych PayU na dwa sposoby:
A) szybkim przelewem internetowym z konta znajdującego się w banku obsługiwanego przez systemu płatności PayU – lista banków pojawia się w momencie dokonywania transakcji.
B) kartą płatniczą z wykorzystaniem Usługi Płatności Kartami Płatniczymi świadczonej przez PayU w ramach Systemu, polegającej na umożliwieniu Klientowi zapłaty z wykorzystaniem kart płatniczych wydanych pod auspicjami międzynarodowych organizacji płatniczych obsługiwanych przez PayU – VISA I MASTERCARD.

W przypadku gdy osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy online wybierze płatność PayU i nie dokona wpłaty przy użyciu PayU pracownik Fundacji przesyła informację o zapisaniu na szkolenie, informację nt. niepowodzenia wpłaty PayU z prośbą o wpłatę przelewem tradycyjnym. Taki uczestnik traktowany jest jako zapisany.

Płatności online obsługuje firma PayU S.A. Sposób płatności online PayU określa regulamin systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące statusu płatności on-line.

Fakturę VAT przekazujemy osobiście na szkoleniu lub wysyłamy pocztą po szkoleniu (np. w przypadku nieobecności, nieodebrania od trenera, braku kontaktu w celu potwierdzenia udziału, braku rezygnacji zgodnie z pkt 5 regulaminu).

5. WARUNKI I ZASADY REZYGNACJI
Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest e-mailem lub faksem nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po upływie ww. terminu skutkuje obowiązkiem pokrycia pełnej opłaty za szkolenie. Zamiast zgłoszonej osoby uczestniczyć może inny pracownik firmy. Nie odwołanie zgłoszenia, nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących szkolenia.

6. REKLAMACJE
W celu utrzymania jakości szkoleń i zadowolenia klientów, umożliwiamy złożenie reklamacji.

Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi szkoleniowej powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę usługi, której reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacja powinna zostać przesłana w terminie 7 dni od daty zakończenia usługi, lub planowanego terminu jej realizacji na adres, wskazany w regulaminie. Organizator rozpatrzy uzasadnioną reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, pracownik zwróci się z prośbą o podanie szczegółów, dotyczących okoliczności zgłaszanej reklamacji.

W wypadku rozpatrzenia na korzyść klienta reklamacji:
– Gdy szkolenie nie odbyło się ze względu na nieobecność prowadzącego lub brak dostępności sali szkoleniowej – proponowany jest udział w szkoleniu w innym terminie oraz zwrot poniesionych kosztów (dojazdu na podstawie przedstawionych f-r/rachunków/biletów).
– Prowadzący zachowywał się wobec uczestników w sposób niegrzeczny i opryskliwy – proponowany jest ponowny udział w szkoleniu i pokrycie kosztów analogicznych jak podczas odbytego szkolenia
– Prowadzącemu nie udało się osiągnąć ustalonych celów szkolenia – proponowany jest ponowny udział w szkoleniu i pokrycie kosztów analogicznych jak podczas odbytego szkolenia

6. ZASADY PRYWATNOŚCI
Administrator serwisu – Inkubator Przedsiębioczości Inkubator Progress gromadzi dane osób, które składają zamówienia na szkolenia. W momencie złożenia zamówienia, zamawiający w trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), wyraża zgodę na otrzymywanie od Inkubatora Przedsiębiorczości Inkubatora Progress drogą elektroniczną informacji na temat szkolenia, jak i informacji o innych produktach szkoleniowych na wskazany adres elektroniczny.

Wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji od Inkubatora Przedsiębiorczości Inkubatora Progress (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926, ze zm.). Oświadcza, iż poinformowano go o przysługującym prawie do odwołania udzielonej zgody, co spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych.

Dane użytkowników wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności. Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Zamawiających.

 

Przyjęto 1.01.2018 r.

Zarząd Fundacji

 

Program szkolenia Formularz zgłoszeniowy Opinie/Referencje Rabaty

Z naszych usług skorzystali: