Szkolenie: Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków UE

Cena szkolenia: 499,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

Szkolenie kierujemy do Beneficjentów, którzy realizują, realizowali, kończą realizację swoich projektów współfinansowanych ze środków EFS, EFRR, FS w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dot. prawidłowego przygotowania się do ostatecznego zamknięcia i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków UE oraz uzyskanie odpowiedzi na kwestie problematyczne pojawiające się w toku zamknięcia projektu, a których wyjaśnienie jest niezbędne aby prawidłowo rozliczyć i zamknąć projekt, a także nie stracić dotacji po jej rozliczeniu.

Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście prawidłowego zakończenia, zamknięcia, rozliczenia projektu UE. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS !

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA ONLINE (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– widzisz i słyszysz trenera,
– widzisz prezentację, komputer trenera
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
– korzystamy z Zooma, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
– konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– 
otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą polską przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, skrypt szkoleniowy, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Aktualny stan prawny w świetle wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR, FS,
 • Główne obowiązki Beneficjentów związane z zamykaniem projektu,
 • Złożenie poprawnego, końcowego wniosku o płatność w SL2014,
 • Samokontrola zamówień publicznych udzielonych w ramach projektu,
 • Jak uniknąć korekty finansowej za błędy w zamówieniu publicznym,
 • Ocena prawidłowości określania wartości zamówień, wybranych trybów,
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • Kontrole na zakończenie projektu, kontrole po zakończeniu projektu,
 • Trwałość projektu (art. 71 rozporządzenia 1303/2013)
 • Monitorowanie dochodowości projektu,
 • Korekty finansowe, reguła proporcjonalności,
 • Archiwizacja dokumentacji.

PROGRAM SZKOLENIA

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

 

8.55 Próba połączenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 

I Zagadnienia wstępne

• Akty prawne w zakresie realizacji projektów UE
• Krajowe oraz wspólnotowe instytucje kontrolne
• Relacja wniosek o dofinansowanie, a wniosek o płatność, a umowa o dofinansowanie
• Czynnik czasu, a terminowość realizowanych zadań
• Obowiązki Beneficjenta (należyta staranność, odrębna ewidencja księgowa, terminy, zasady dotyczące dowodów księgowych, wykazywanie dochodu, utrzymanie trwałości projektu, podwójne współfinansowanie, VAT)
• Reguła proporcjonalności, a korekta finansowa

 

II Wniosek o płatność końcową w SL2014

• Terminy
• Warsztat na żywo: sporządzenie wniosku o płatność końcową
• Postęp rzeczowy, postęp finansowy, pola sprawozdawcze
• Rozliczenie stawek jednostkowych i metod ryczałtowych
• Rozliczenie osiągniętych wskaźników produktu i wskaźników rezultatu
• Monitorowanie i dokumentowanie wskaźników na poziomie Beneficjenta
• Załączniki do wniosku o płatność
• Końcowa wysokość dofinansowania i kosztów kwalifikowanych

 

III Samokontrola/audyt udzielonych zamówień publicznych

• Ustalenie i sprawdzenie planu zamówień publicznych w projekcie
• Poprawność szacowania wartości zamówienia
• Poprawność procedury rozeznania rynku
• Poprawność procedury zasada konkurencyjności
• Dokumenty potwierdzające prawidłowość przeprowadzenia zamówień
• Problemy Beneficjentów z zamówieniami, wykonawcami
• Korekta finansowa w przypadku naruszenia zasad dot. zamówień

 

IV Kontrola projektu na zakończenie projektu

• instytucje uprawnione
• zasady przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu
• metodyka doboru obszarów do kontroli
• zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na dokumentach, w miejscu realizacji
• kontrola działań promocyjnych oraz archiwizacji dokumentacji

 

V Trwałość projektu

• definicja
• zasada trwałości, a znacząca modyfikacja
• przykłady naruszenia trwałości projektu
• środki trwałe
• trwałość prowadzonych badań
• zasada efektywności
• korekta finansowa w przypadku naruszenia zasady trwałości

 

VI Najczęściej pojawiające się błędy w procedurach, zamówieniach, projektach

VII Konsultacje indywidualne z trenerem

 

Metody:

 • Wykład
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Wymiana doświadczeń

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • drukowane materiały szkoleniowe wysyłane pocztą,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka) wysyłane pocztą,
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia wysyłany pocztą,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

28.09.2022 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

szkolenie organizujemy także w formule zamkniętej/indywidualnej, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

Referencje dostępne w zakładce referencje.

Szkolenie: Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków UE

 

 

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

28.09.2022 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

szkolenie organizujemy także w formule zamkniętej/indywidualnej, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Cena szkolenia: 499,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

Szkolenie kierujemy do Beneficjentów, którzy realizują, realizowali, kończą realizację swoich projektów współfinansowanych ze środków EFS, EFRR, FS w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dot. prawidłowego przygotowania się do ostatecznego zamknięcia i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków UE oraz uzyskanie odpowiedzi na kwestie problematyczne pojawiające się w toku zamknięcia projektu, a których wyjaśnienie jest niezbędne aby prawidłowo rozliczyć i zamknąć projekt, a także nie stracić dotacji po jej rozliczeniu.

Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście prawidłowego zakończenia, zamknięcia, rozliczenia projektu UE. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS !

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA ONLINE (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– widzisz i słyszysz trenera,
– widzisz prezentację, komputer trenera
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
– korzystamy z Zooma, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
– konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– 
otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą polską przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, skrypt szkoleniowy, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Aktualny stan prawny w świetle wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR, FS,
 • Główne obowiązki Beneficjentów związane z zamykaniem projektu,
 • Złożenie poprawnego, końcowego wniosku o płatność w SL2014,
 • Samokontrola zamówień publicznych udzielonych w ramach projektu,
 • Jak uniknąć korekty finansowej za błędy w zamówieniu publicznym,
 • Ocena prawidłowości określania wartości zamówień, wybranych trybów,
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • Kontrole na zakończenie projektu, kontrole po zakończeniu projektu,
 • Trwałość projektu (art. 71 rozporządzenia 1303/2013)
 • Monitorowanie dochodowości projektu,
 • Korekty finansowe, reguła proporcjonalności,
 • Archiwizacja dokumentacji.

PROGRAM SZKOLENIA

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

 

8.55 Próba połączenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

I Zagadnienia wstępne

• Akty prawne w zakresie realizacji projektów UE
• Krajowe oraz wspólnotowe instytucje kontrolne
• Relacja wniosek o dofinansowanie, a wniosek o płatność, a umowa o dofinansowanie
• Czynnik czasu, a terminowość realizowanych zadań
• Obowiązki Beneficjenta (należyta staranność, odrębna ewidencja księgowa, terminy, zasady dotyczące dowodów księgowych, wykazywanie dochodu, utrzymanie trwałości projektu, podwójne współfinansowanie, VAT)
• Reguła proporcjonalności, a korekta finansowa

 

II Wniosek o płatność końcową w SL2014

• Terminy
• Warsztat na żywo: sporządzenie wniosku o płatność końcową
• Postęp rzeczowy, postęp finansowy, pola sprawozdawcze
• Rozliczenie stawek jednostkowych i metod ryczałtowych
• Rozliczenie osiągniętych wskaźników produktu i wskaźników rezultatu
• Monitorowanie i dokumentowanie wskaźników na poziomie Beneficjenta
• Załączniki do wniosku o płatność
• Końcowa wysokość dofinansowania i kosztów kwalifikowanych

 

III Samokontrola/audyt udzielonych zamówień publicznych

• Ustalenie i sprawdzenie planu zamówień publicznych w projekcie
• Poprawność szacowania wartości zamówienia
• Poprawność procedury rozeznania rynku
• Poprawność procedury zasada konkurencyjności
• Dokumenty potwierdzające prawidłowość przeprowadzenia zamówień
• Problemy Beneficjentów z zamówieniami, wykonawcami
• Korekta finansowa w przypadku naruszenia zasad dot. zamówień

 

IV Kontrola projektu na zakończenie projektu

• instytucje uprawnione
• zasady przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu
• metodyka doboru obszarów do kontroli
• zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na dokumentach, w miejscu realizacji
• kontrola działań promocyjnych oraz archiwizacji dokumentacji

 

V Trwałość projektu

• definicja
• zasada trwałości, a znacząca modyfikacja
• przykłady naruszenia trwałości projektu
• środki trwałe
• trwałość prowadzonych badań
• zasada efektywności
• korekta finansowa w przypadku naruszenia zasady trwałości

 

VI Najczęściej pojawiające się błędy w procedurach, zamówieniach, projektach

VII Konsultacje indywidualne z trenerem

 

Metody:

 • Wykład
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Wymiana doświadczeń

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • drukowane materiały szkoleniowe wysyłane pocztą,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka) wysyłane pocztą,
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia wysyłany pocztą,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

Referencje dostępne w zakładce referencje.

MASZ PYTANIA?

Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7132914485
REGON: 363383563

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.:  661 884 278
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK